Ett första steg mot en fast HH-förbindelse

Sverige och Danmark har tagit ett viktigt steg mot en fast HH-förbindelse. Foto: Region Skåne

Efter 2,5 års utredningsarbete, presenterade Trafikverket och det danska Vejdirektoratet den strategiska analysen av en fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg. Region Skåne välkomnar att arbetet med en HH-förbindelse nu kan gå in i nästa fas.

– HH-förbindelsen ger stor nytta för Sverige genom minskade restider, utökad arbetsmarknadsregion och ökad tillgång till utbildning. Dagens överlämning av utredningen till regeringen är ett viktigt steg mot förverkligandet av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, säger Carl-Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör binder samman Öresundsregionen och gynnar Skåne och Sveriges utveckling. Den bidrar till att säkra transportsystemet över Öresund, förbättrar integrationen i norra Öresund, stärker sysselsättningen, minskar restiderna och ökar den globala tillgängligheten för företag i norra Skåne och södra Halland genom närheten som skapas till Köpenhamn.

– De danska och svenska regeringarna har med den strategiska analysen en bra grund för att gå vidare i processen mot ett beslut om en HH-förbindelse. HH-förbindelsen kommer öppna helt nya möjligheter för arbetspendlingen mellan Sverige och Danmark. Nu kommer vi inleda en dialog med Sveriges regering om hur vi kan ta nästa steg mot en HH-förbindelse i kommande nationell plan, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens andre vice ordförande i Region Skåne.

– Nästa steg i processen, att respektive lands regering ger sina myndigheter uppdraget att starta lokaliseringsutredningen, bör nu inledas direkt, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

En lokaliseringsutredning görs för att hitta en lokalisering som är lämplig med hänsyn till att ändamålet och projektmålen ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet samt till skälig kostnad.

Trafikverket samt danska myndigheterna Vejdirektoratet och Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har utrett olika möjligheter för en fast förbindelse över Öresund mellan Helsingborg och Helsingör. Utredarna har bland annat undersökt möjliga sträckningar, bedömt behoven av en fast förbindelse och beräknat kostnader. Nästa steg är en lokaliseringsutredning, samt dialog och samråd med intressenter och de som berörs av projektet. För att HH-förbindelsen ska byggas krävs det även ett avtal mellan danska och svenska staten.