Underhållsskuld drabbar pendlarna

Pendlarna måste prioriteras när transporterna ökar. Foto: Matthias Pfeil, Region Sörmland.

Pendlarna och godstransporterna måste prioriteras där det bor människor och transporterna ökar. Underhållsskulden på vägar och järnvägar måste tas om hand som en grundförutsättning för nya investeringar. Kompetensförsörjningsfrågan måste ses som en given del i den nationella planeringen.

– Mälardalsrådet delar Trafikverkets bild att infrastrukturbehoven är stora, samtidigt som systemet är underfinansierat. Att lösa underhållsskulden är av avgörande betydelse för en hållbar utveckling. I Stockholm-Mälarregionen reser varje dag 750 000 pendlare över kommungränserna för att komma till jobbet. 150 miljoner ton gods passerar till, från och genom regionen. Om inte infrastrukturen fungerar i Stockholm-Mälarregionen drabbas trafiken i hela landet, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.

Trafikverket har presenterat ett inriktningsunderlag inför det fortsatta arbetet med den nationella infrastrukturplanen. I arbetet har Trafikverket samrått med Mälardalsrådet och andra regionala aktörer. Inriktningsunderlaget kommer att diskuteras i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits och kompetensförsörjningssamarbete En Bättre Matchning och lämnas som ett remissvar till Trafikverket.

– Mälardalsrådet ser positivt på Trafikverkets arbetssätt med kunskapsinhämtning från de aktörer som hanterar infrastrukturen och dess effekter i landet. De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har nyligen presenterat den gemensamma utvecklingsstrategin för transportsystemet i Stockholm-Mälarregionen. Här finns ett gediget kunskapsunderlag som lämnats till Trafikverket, säger Maria Nimvik Stern.