Företag minskar sina transporter på järnväg

Järnvägsbranschen upplevs som konservativ. Foto: Trafikverket

Transportstyrelsen är genom det så kallade SERA-direktivet ålagda att regelbundet rådfråga företrädare för användare av godstrafik på järnväg i syfte att ta hänsyn till deras syn på järnvägsmarknaden. Transportstyrelsen har därför uppdragit åt Stelacon att genomföra en studie med det primära syftet att få en uppfattning om hur godstransportköparna ser på järnvägsmarknaden och därigenom få ett underlag till vilka frågor som de anser behöver prioriteras framöver.

En sammantagen bild från de intervjuer som har genomförts är att företagen till övervägande del är positivt inställda till järnvägstransport. Nyttor ses både i kostnadseffektiviteten av långa och tunga transporter och för miljön. Många vill gärna utöka sin transport på järnväg och ser det som en viktig komponent i Sveriges framtida industri. Samtidigt upplevs järnvägsbranschen som konservativ som inte lyckats anpassa sig till en marknadssituation med konkurrens där kunder kan ställa krav på operatörerna.

Även om företagen är positivt inställda till järnväg som transportsätt uppger företagen att de minskar sina transporter på järnväg. De brister som nämns i intervjuerna handlar om infrastruktur och underhåll, avgiftsstrukturer samt önskemål om ökad flexibilitet, marknadsanpassning och tydlighet från såväl myndigheter som operatörer. En del brister är av regional karaktär, vilka främst rör infrastrukturella begränsningar och upplevda kapacitetsproblem i norra Sverige.

Rapporten rekommenderar svenska godstransportoperatörer att erbjuda sina kunder bättre affärsmodeller med delad risk. Affärsmodellerna bör innehålla större andel rörliga kostnader för kunderna, större flexibilitet, samt att det finns intresse att fylla tomma tåg genom omloppskunder.

Källa: Transportstyrelsen