”Trafikverkets upphandlingsstrategi riskfylld”

Foto: Staffan Gräns

Trafikverket riskerar att inte nå målen om högre produktivitet och konkurrens i sin upphandling av vägar och järnvägar. Riksrevisionens granskning ger inte stöd för att myndighetens upphandlingsstrategi, som förordar en kraftig ökning av totalentreprenader, är ändamålsenlig.

Trafikverket upphandlar varor och tjänster för cirka 40 miljarder kronor årligen och är en av Sveriges största beställare. Merparten av upphandlingarna handlar om investeringar i vägar och järnvägar.

Regeringen och Trafikverket har på senare år vidtagit åtgärder för att förbättra upphandlingarna. Trafikverket har bland annat beslutat att öka användningen av totalentreprenader.

Riksrevisionen har särskilt granskat hur valet av entreprenadform har påverkat produktiviteten i Trafikverkets tidigare upphandlingar av vägar och järnvägar. Mätningen visar att totalentreprenader inte gett mer väg och järnväg för pengarna.

Granskningen visar också att konkurrensen är svag. I varannan upphandling uppnås inte tre konkurrerande anbud.

Kunskapsutvecklingen på området hämmas av bristen på systematisk uppföljning och analys. Riksrevisionen anser att regeringen bör kräva bättre underlag av Trafikverket för att stimulera uppföljning. Genom bättre kunskapsåterföring kan upphandlingarna förbättras och därmed finns även möjligheter att spara stora belopp.

– Trafikverkets nya upphandlingsstrategi framstår som riskfylld. För att nå målen om högre produktivitet och konkurrens bör regeringen mer aktivt följa upp Trafikverkets arbete med upphandlingar, säger riksrevisor Claes Norgren.

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.