Jernbaneverket vill prioritera underhåll och förnyelse

Åtgärder för att se till så att järnvägen är tillförlitlig har högsta prioritet i norska Jernbaneverkets förslag till ”Nasjonal transportplan 2014-2023”. För att ta en större del av godstrafiken och för att lösa problemen för passagerartrafiken runt de större städerna måste det gå att lita på tåget, betonar Jernbaneverkets direktör Elisabeth Enger.

Oavsett investeringsnivåer kommer den nuvarande järnvägsinfrastrukturen spela en viktig roll för många år framöver. Därför vill den norska transportmyndigheten att anslag för drift, underhåll och modernisering hålls på höga nivåer. Klimatförändringar med snabbare väderomslag och mer extremväder förstärker detta behov, argumenterar man. Behovet av förnyelse är stort i Norge. Många av järnvägens tekniska anläggningar håller på att nå slutet av sin livslängd. Det gäller särskilt signalsystemet. Även Norge kommer att gå över till det gemensamma europeiska systemet ERTMS, vilket kräver extra pengar.

Norge har som målsättning att fördubbla godskapaciteten på järnväg. Det kräver en utbyggnad av kryssningsspår för att det ska gå att köra 600 meter långa tåg på huvudbanorna, menar Jernbaneverket. I Oslo kommer en ny godsterminal att byggas, likaså utökas terminalkapaciteten i Trondheim och Bergen.

När det gäller persontrafiken vill Jernbaneverket prioritera investeringar i Intercity-områdena och de största städerna.