Godstransporter ska kartläggas

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att redovisa ett kunskapsunderlag om hur godstransportsituationen ser ut i Sverige. Godsflöden, transportköparnas överväganden vid val av transport samt begränsande faktorer för utvecklingen av effektiva godstransporter är några frågeställningar VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, kommer att undersöka närmare.

- Det är intressant hur statistiken och kunskapsuppbyggnaden på godstransportområdet kan utvecklas för att förbättra de transportpolitiska beslutsunderlagen, säger Inge Vierth som är projektledare på VTI.

Bakgrunden till uppdraget är att regeringen behöver förbättrade beslutsunderlag när det gäller godstransporter. Näringsdepartementet skriver i sitt regeringsbeslut att ”Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Det är en nödvändighet för Sveriges välstånd att effektivisera transportsystemet.”

VTI har ålagts fem delprojekt, varav ett specifikt rör järnvägen. I det kommer man att identifiera och beskriva metoder som begränsar utvecklingen av effektiva godstransporter på järnväg.