WSP utreder hantering av farligt gods

Sundsvalls kommun har givit WSP i uppdrag att utreda hur hanteringen av industriellt gods genom Sundsvall kan minska. Kombiterminalen för godshantering ligger mitt i staden och hanterar i dag en stor del av det gods som närliggande industrier producerar.

Sundsvalls kombiterminal är en av de terminaler i Sverige som hanterar den största mängden farligt gods.

Bland annat kommer WSP att undersöka möjligheten att bygga en mindre järnvägsterminal för godshantering söder om Sundsvall. Som det är nu så transporteras gods via järnväg söderifrån, lastas om inne i Sundsvall och levereras till kunder söder om Sundsvall. Med flera tunga industrier i orten rör det sig till stor del om farligt gods. Kommunens mål är att godset inte ska behöva hanteras inne i centrala Sundsvall i framtiden.

Sundsvallsregionen står inför stora förändringar av infrastrukturen med ny sträckning av E4:an och dubbelspår mellan Sundsvall och Gävle. Dessutom ska en ny översiktsplan för Sundsvall tas fram.

– Vi kommer ta med ny motorväg, ny järnväg och ny översiktsplan i vårt arbete för att hitta den bästa lösningen. Vår ambition är att hitta en lösning som ska tillgodose behovet hos alla de som idag använder järnvägen och kombiterminalen i centrala Sundsvall, säger Bo Eskebaek.

WSP:s uppdrag beräknas vara slutfört mars i år.