Green Cargo förbättrar sitt resultat

Foto: Pär-Johan Wedell

Green Cargo-koncernen förbättrade rörelseresultatet med 242 miljoner kronor 2011 och resultatet efter finansiella poster med 158 MSEK, jämfört med föregående år. Det gav ett rörelseresultat på 101 miljoner kronor (- 141). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 26 miljoner kronor för 2011 (-132).

– Det är med säkerhet och punktlighet som grund som vi blir lönsamma. Det synsättet präglar hela vårt arbete och vi har lyft vår punktlighet under 2011 men kompromissar inte med säkerheten. Trots en svår vinter i början av året nådde vi 93 procents punktlighet till kund inom utlovad timme, en höjning med en procentenhet sedan 2010, säger Green Cargos vd Mikael Stöhr.

Green Cargo har under 2011 arbetat fram en ny strategi med ett fördjupat fokus på och erbjudande kring järnvägen. I linje med denna har lastbilsåkeriet sålts och olönsam färjeverksamhet avvecklats. Dotterbolaget NTR integreras i Green Cargos marknadsorganisation och en försäljningsprocess av dotterbolaget för tredjepartslogistik har nu inletts.

– Vi frigör resurser så vi kan växa runt godsjärnvägen. Det handlar om investeringar i lok och vagnar och satsningar för en ökad effektivitet i vår underhållsverksamhet. Vi investerar även i IT-system och logistikkompetens, allt för att kunna erbjuda svenskt näringsliv effektiv och hållbar järnvägslogistik, säger Mikael Stöhr.

Många av Green Cargos kunder påverkades av lågkonjunkturen under det fjärde kvartalet och transportvolymerna minskade. Green Cargo arbetar därför med fortsatta effektiviseringar och volymanpassningar av verksamheten.