Transportstyrelsen förändrar avgifter

Foto: Christer Wiik

Transportstyrelsen ser över avgifterna varje år och nya nivåer gäller från den 1 januari 2016. Sammantaget sänks avgifterna med 156 miljoner kronor. De största sänkningarna sker på vägtrafikområdet. På järnvägsområdet kommer avgifterna istället att höjas.

Transportstyrelsens verksamhet för tillstånd, tillsyn och registerhållning är avgiftsfinansierad. Eftersom Transportstyrelsens avgifter inom järnvägsområdet inte täcker myndighetens kostnader behöver vi höja flera avgifter. Man inför även en ny avgiftsmodell som generellt sett innebär att det blir högre avgifter för stora aktörer och lägre avgifter för mindre aktörer.

På luftfartsområdet genomförs relativt små förändringar och vissa förenklingar. Sammantaget sänks avgifterna inom luftfarten.

För sjöfarten ändras ett fåtal avgifter. Inom skeppsmätning och registerärenden har avgiftsstrukturen förenklats och det har blivit betydligt färre antal avgifter, vilket fått till följd att vissa avgifter höjs medan andra sänks.

Förra året såg Transportstyrelsen över vägtrafikregisteravgiften, som betalas av alla fordonsägare och lät den avgiften täcka fler kostnader än tidigare. Trots detta kunde man sänka avgiften med 5 kronor. Nu genomförs ytterligare en sänkning av avgiften, med 10 kronor till 50 kronor. Det är en liten förändring men eftersom den berör många, blir besparingen för fordonsägarna 84 miljoner kronor.