Ökat rörelseresultat för Jernhusen

- Vi ser framtiden an med stor optimism och en stark vilja att samarbeta för branschens fortsatta utveckling, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen. Foto: Jernhusen

Jernhusens rörelseresultat före värdeförändringar ökade med 22 procent jämfört med föregående år. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Resultatutvecklingen beror enligt Jernhusen på gynnsamma omvärldsfaktorer, färdigställda projekt samt på ett fokuserat arbete med att öka intäkterna och att effektivisera verksamheten.

Fastighetsintäkterna uppgick till 1 181 miljoner svenska kronor. Ökningen beror främst på förändringar i fastighetsbeståndet. Rörelseresultatet före värdeförändringar förbättrades med 22 procent och uppgick till 483 miljoner svenska kronor. Förbättringen förklaras både av ökade intäkter och lägre kostnader tack vare effektiviseringar. Investeringar i fastigheter uppgick till 1 191 (1 288) miljoner svenska kronor. Fastighetsförsäljningar uppgick till 563 (57) miljoner svenska kronor, där frånträdet av Älvsjödepån till SL i januari står för huvuddelen av köpeskillingen. Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 838 miljoner svenska kronor till 12 164 (11 327). Förändringen förklaras av avyttringar och investeringar.