Jernhusen utvecklar underhållsdepå i södra Sverige

I dag saknar Malmö och Skåne depåkapacitet för fjärrtåg. Foto: Nordic Sugar

Jernhusen har tecknat ett aktieöverlåtelseavtal med Nordic Sugar om förvärv av en fastighet i Arlöv, Burlövs kommun. Avtalet omfattar mark för depåbyggnader samt spår och arealen uppgår till cirka 66 000 kvadratmeter. Jernhusen kommer driva en detaljplan för en underhållsdepå. Tillträde sker när detaljplanen vunnit laga kraft.  

– Vi ser redan idag ett ökat behov av depåtjänster i södra Sverige från fjärrtåg- och regionaltågstrafik. Samtidigt som utvecklingen av Fehmarn Belt förbindelsen mellan Danmark och Tyskland kommer innebära att fler tågoperatörer från Europa väljer att etablera både person och godstrafik i Sverige säger Kerstin Gillsbro vd Jernhusen och fortsätter, Arlöv har då en närmast perfekt placering för att vi även fortsättningsvis ska kunna ge våra kunder den service och närhet till järnvägsnätet de behöver i sin fortsatta utveckling. 

Jernhusen, som idag har depåer på 16 orter i Sverige, fokuserar verksamheten till noder med stora flöden för att utveckla verksamheten i de fastighetslägen där kunderna har ett tågunderhålls- eller transportbehov.

– Utvecklingen av Sockerbruksområdet är en av våra viktiga framtidsfrågor. Jag har fått nyheten om den nya ägaren och det gläder mig att processen att förvandla sockerbruksområdet går vidare. Kommunen har tagit fram ett planprogram för området som vi nu utgår ifrån och vi är angelägna om att få till en god samverkan med Jernhusen så att området kan nå sin fulla potential, säger kommunstyrelsens ordförande Amelie Gustafsson (M)

Omställningen till ett fossilfritt transportsystem innebär att vi allt oftare kommer välja tåget för vårt resande och godstrafik. Redan idag saknar Malmö och Skåne depåkapacitet för fjärrtåg och det finns beräkningar som säger att depåkapaciteten behöver fördubblas i Skåne till 2035. Majoriteten av den svenska persontrafikflottan, 65 procent, finns idag i södra Sverige. 

– Det är väldigt positivt att vi nu har nått en bra och framtidsorienterad lösning för järnvägsområdet på vår fastighet i Arlöv. En övervägande andel av Nordic Sugars transporter går sedan många år på järnväg, en djupt rotad strategi som kommer att fortsätta från bolagets nya samlade fabrik i Örtofta. Därför är det glädjande att kunna konstatera att det med Jernhusens etablering på området ges positiva utsikter för en hållbar järnvägstrafik och därmed ett viktigt bidrag till en långsiktig grön tillväxt i regionen och Sverige, säger Bo-Anders Persson, fabrikschef på Nordic Sugars fabrik i Arlöv.