Järnvägen kraftsamlar för bättre tillförlitlighet

Foto: Stefan Nilsson

Nu startar järnvägsbranschens gemensamma och långsiktiga projekt för att öka punktligheten och öka kundernas förtroende. TTT-projektet – Tillsammans för Tåg i Tid – sträcker sig fram till 2020 då punktligheten för alla tåg skall ha ökat från 90 till 95 procent.

Järnvägsbranschen – Trafikverket, Jernhusen, SJ, Green Cargo, branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges Järnvägsentreprenörer, Svensk Kollektivtrafik och Swedtrain – samlades till en första årlig konferens för en mera tillförlitlig järnväg och därmed nöjdare kunder.

– Arbetet med samtliga aktörer skall ske systematiskt och långsiktigt för att förbättra punktligheten. En utvärdering av arbetet och resultatet kommer att redovisas årligen på en resultatkonferens. Detta blir den första konferensen och ett avstamp för vårt gemensamma arbete, säger Gunnar Malm, generaldirektör för Trafikverket.

Samarbetet fokuserar både på nödvändiga investeringar och underhåll i banorna, men också på systematisk uppgradering av tåg, vagnar och lok, styrande kvalitetsavgifter, forskning och förnyelse samt en mer samordnad och effektiv trafikledning. Aktörerna skall arbeta med ständiga förbättringar av punktligheten i järnvägssystemet.

– Det branschgemensamma arbetet med samtliga aktörer följs upp med nyckeltal, mål och utvärderingar. Höga mål måste också brytas ner i små steg och delmål. Vi skall arbeta med stor öppenhet, även när inte allt går åt rätt håll. När förseningar ändå uppstår skall resenärerna vara nöjda med informationen och stödet. Vi kommer också att mäta resenärernas förtroende och sätta utvecklingsmål. Redovisningen av uppnådda resultat skall dessutom förbättras och bli ännu mer tillgänglig och transparent, säger Crister Fritzson vd för SJ AB samt ordförande för Tågoperatörerna.

Arbetets långsiktiga målsättning är att erbjuda svenska tågresenärer Europas punktligaste järnväg. Målet för hela branschen är att punktligheten skall öka från 90 till 95 procent för alla tåg – räknat som ankomstid plus fem minuter – till 2020.