Lägre vinst för Jernhusen

Den kommande stationen Stockholm City blir huvudstadens nya landmärke. Foto: Jernhusen

Flera stora satsningar på infrastruktur och ett ökat resande är positiva tecken för Jernhusen. Detaljplanen för Station Stockholm City har vunnit laga kraft vilket innebär att Jernhusen kan börja bygga Stockholms nya landmärke.

-  För oss på Jernhusen har 2013 inletts planenligt. Det är mycket glädjande att intäkterna från hyror och tjänster i depåer och stationer ökat i jämförbart bestånd. På grund av förändringar i fastighetsbeståndet minskade intäkterna totalt med fyra procent jämfört med samma period föregående år, säger Kerstin Gillsbro vd för Jernhusen.

Viktiga händelser under perioden:

  • Fastighetsintäkterna uppgick till 281 (294) MSEK. I jämförbart bestånd har intäkterna från hyror och tjänster i depåer och stationer ökat. Totalt minskade intäkterna däremot på grund av förändringar i fastighetsbeståndet. Kungsbrohuset har avyttrats och hotellfastigheten på Vasagatan i Stockholm har utrymts inför byggnation av Station Stockholm City.
  • Rörelseresultatet uppgick till 76 (104) MSEK, en minskning med 28 MSEK, främst till följd av förändringar i fastighetsbeståndet.
  • Värdeförändringar uppgick till 70 (71) MSEK, varav värdeförändringar på fastigheter uppgick till 0 (– 8) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 85 (94) MSEK.
  • Investeringar i fastigheter uppgick till 296 (223) MSEK.
  • Fastighetsförsäljningar uppgick till 21 (2) MSEK.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 10 171 MSEK, en ökning med 275 MSEK, vilket förklaras av investeringar.
  • Detaljplanen för kvarteret Orgelpipan 6, som bland annat ska inrymma Station Stockholm City, vann lagakraft.

Viktiga händelser efter periodens utgång:

  • Den 4 april frånträddes 12,2 procent av samtliga andelar i de bolag som äger och driver Friends Arena. Kvarvarande innehav om 10 procent i respektive bolag behålls tills vidare.
  • Den 16 april genomfördes en första emission inom ramarna för det nyetablerade MTN-programmet.