Broar och dubbelspår tar bort Södertäljes flaskhals

Järnvägsspåret mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum har varit ett av Sveriges mest trafikerade enkelspår. Nu byggs flaskhalsen bort med ett dubbelspår mellan stationerna, så att tågen kan mötas obehindrat vid Södertälje hamn. I projektet ingår även totalt åtta nya broar. Copyright: Trafikverket
Här pågår kontaktledningsarbeten vid station Södertälje Centrum. Foto: Christer Wiik

Sedan 2010 pågår en omfattande ombyggnad av järnvägen i Södertälje. När hela ombyggnationen står klar sommaren 2013 har sträckan kapacitet för betydligt fler tåg, vilket gör banan mindre störningskänslig samt ger förbättrad punktlighet för pendeltågen.

En av åtgärderna i projektet är att bygga dubbelspår på den så kallande centrumbanan mellan Södertälje centrum och Södertälje hamn. Sträckan som tidigare var enkelspårig gjorde att järnvägen tidigare var mycket störningskänslig.

När ombyggnationen står klar är sträckan inte bara försedd med dubbelspår. Åtta nya järnvägsbroar med en lång livslängd har tillkommit, liksom två nya tillgängliga plattformar och en ny gångtunnel. Ett nytt signalsystem och en ombyggd bangård ingår också i satsningen. Samtidigt har SL byggt ett nytt stationshus i Södertälje Hamn. Byggnationen inleddes hösten 2010 och pågår till juni 2013. Projektet är indelat i fem byggfaser.

165 meter lång bro

Men det är inte bara dubbelspåret som ska minska störningskänsligheten. Av de åtta broar som byggs i projektet är det en som är särskilt viktig, den 165 meter långa så kallade flyovern över centrumbanan. Tågen som kommer från Stockholm och ska gå till Södertälje centrum går via Södertälje hamn och vänder där för att gå till Södertälje centrum. I denna punkt där tågen tidigare möttes uppstod ofta störningar, eftersom att tågen fick invänta andra tåg. Var ett tåg sent, så blev det lätt följdförseningar.

- En minst lika viktig åtgärd är att spåret till Stockholm och spåret till Södertälje centrum skiljs åt i separata plan så tåg kan mötas obehindrat vid Södertälje hamn, vilket inte var möjligt tidigare, säger Tomas Flyckt, projektledare på Trafikverket.

Flyovern togs i bruk för trafik i juni 2012. Just nu används den för trafik i båda riktningarna, men när allt är klart är det tänkt att trafiken mot Stockholm ska gå här. På samma ställe, vid broläge ett byggs också en dubbelspårsbro för centrumbanan och en bro för trafiken från Stockholm.  Cirka 200 meter längre bort, också vid Hertig Carls väg, har den gamla bron för centrumbanan mellan Södertälje centrum och Södertälje hamn ersatts med två parallella broar. Intill dessa har en annan bro byggts för att tåg lätt ska kunna komma in och ut från SL:s depå i Södertälje Hamn. Lite längre västerut, vid Scanias Gjuteriport är den gamla bron ersatt med två nya broar.

Förbättrad tillgänglighet för rörelsehindrade

Stationen Södertälje Hamn har tidigare varit svårtillgänglig för rörelsehindrade. I samband med ombyggnaden har uppgångarna till plattformarna försetts med rulltrappor och hissar. Plattformarna får dessutom med taktila ledstråk och skyltar, som underlättar för synsvaga att ta sig till och från tågen på ett säkert sätt. Samtidigt har SL också byggt ett nytt stationshus. Stationshuset och den ena plattformen blev klar i början på året. Under hösten har den andra plattform med tillhörande uppgång och gångtunnel färdigställts. Den nya plattformen öppar upp i samband med trafikstarten på centrumbanan.

- Vi har precis klarat en viktig milstolpe. Då tog vi i bruk den nya signalanläggningen, som också är en viktig förutsättning för att minska störningskänsligheten. Just nu har vi fullt fokus på att färdigställa centrumbanan som har varit stängd sedan juni 2011, säger Tomas Flyckt.

Arbeten pågår med spår och växlar på centrumbanan. Tre broar är klara och fyra till ska färdigställas så att tågen kan börja gå igen den 9 december. Efter att dubbelspåret har tagits i bruk, fortsätter arbetena med att färdigställa nedspårsbron som finns på sträckan mellan Östertälje och Södertälje hamn. Den ska vara klar i juni nästa år och i och med det är vi helt klara.

Byggarbetsplats på trafikerad bana

En särskild utmaning vi har haft i projektet är att vi bygger en ny järnvägsanläggning samtidigt som tågen trafikerar. Det är en mängd säkerhetsaspekter med det som givetvis måste hanteras, och det innebär att arbetet ibland tar lite längre tid. Vi kan ju exempelvis inte göra alla typer av arbeten när kontaktledningarna är strömförande. De arbeten som ska göras måste därför planeras beroende på om vi kan stänga av järnvägen eller ej. Sträckan mellan Södertälje centrum och Södertälje hamn har varit lättast att arbeta på, där har det ju varit avstängt i 18 månader.  Projektet heter Södertälje dubbelspår, men på sätt och vis är det lite missvisande eftersom en stor del av våra arbeten sker just i bangårdsområdet i Södertälje Hamn.

- I stort sett hela bangården är nu ombyggd, och detta har skett med trafik igång nästan hela tiden. Pendeltågen går visserligen med reducerad trafik, men det är också flera godståg per dag som gått till och från hamnen i Södertälje, och dessa kan ju inte styras om så lätt. Det gör då att vi måste vara extra försiktiga med vad vi gör så att vi inte stör den trafiken i onödan, säger Tomas Flyckt.

Trångt att bygga under broar på E4:an

- Vi bygger sammanlagt 8 broar, fördelade på tre brolägen. Utrymmet vi bygger på är mycket begränsat och kräver god samordning mellan de olika entreprenörerna. En särskild utmaning har varit att tre av broarna byggs under E4bron i Södertälje. De löper mellan befintliga bropelare. På vissa delar går järnvägen xx nära bropelarna. Vi har fått bygga extra skydd för att skydda bropelarna, om ett tåg skulle spåra ur, så att E4-bron inte skulle ta skada, säger Tomas Flyckt.