”För liten del av tågkapaciteten kan tilldelas ramavtal”

Foto: BIL

Svensk Kollektivtrafik har svarat på Trafikverkets remiss om införande av ramavtal för nyttjande av infrastrukturkapacitet på järnväg. Man är positivt inställda till ramavtal men anser i sitt remissvar att vissa förslag inte bidrar till stabilitet och långsiktighet i kollektivtrafiken.

Endast 30-50 procent av all tågkapacitet kan tilldelas ramavtal, vilket Svensk Kollektivtrafik menar är en för liten andel. Under sådana osäkra förhållanden kommer det att saknas incitament för investeringar i nya fordon och infrastruktur vilket är en förutsättning för utvecklingen av lokal och regional kollektivtrafik.

”Vi invänder även mot att aktörer som har ett ramavtal kan behöva göra avsteg från styva tidtabeller. Detta drabbar resenärerna som får svårare att planera sin resa.”, skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissyttrande.