Slutrapporter för höghastighetsjärnväg klara

Foto: Trafikverket

Planeringen av höghastighetsjärnvägen fortsätter

Slutrapporterna för två studier som ligger till grund för utbyggnaden av höghastighetsjärnväg är nu klara. Planeringen av höghastighetsjärnvägen fortsätter i den takt som regeringen beslutar i och med att nationell plan fastställs.

Trafikverket har i uppdrag att ta fram underlag och analyser för utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg och mellan Stockholm och Malmö. Som en del i uppdraget har vi under perioden 2015–2018 genomfört åtgärdsvalsstudier för sträckorna Linköping–Borås och Jönköping–Malmö.

Åtgärdsvalsstudierna är kunskapsdokument som beskriver stationsorters och mellanliggande sträckors förutsättningar för en höghastighetsjärnväg utifrån aspekter som till exempel landskap, miljö, byggbarhet och kostnader. Studierna utgör ett av flera underlag för fortsatt planering.

– Under arbetets gång har vi löpande haft avstämningar med berörda kommuner, politiska regioner och länsstyrelser. Vi är alla nybörjare i att planera i denna stora skala som det rör sig om, samtidigt som vi haft att förhålla oss till Sverigeförhandlingens arbete och olika uppdrag från dem. Jag tycker att vi genom ömsesidig nyfikenhet, prestigelöshet och vilja till att hjälpas åt har haft ett bra samtalsklimat, säger Lennart Andersson, regional direktör Syd på Trafikverket.