Geotekniska undersökningar längs järnvägssträckan Ängelholm-Helsingborg

Resandet med Pågatågen fallit med 34 procent. Foto: Christer Wiik

Nästan hela Västkustbanan är nu utbyggd med dubbelspår. Men sträckan mellan Ängelholm och Helsingborg återstår. För att veta mer om vilka hänsyn som måste tas i bygget av det nya dubbelspåret, utför Trafikverket och Sweco nu ytterligare mark och miljöundersökningar längs den aktuella sträckan. Det skriver Trafikverket på sin nyhetsportal.

Trafikverkets konsult Sweco kommer med början under mars och april månad göra kompletterande markundersökningar (geoteknik, grundvatten, markmiljö) och mätarbete för att Trafikverket ska få ett så bra underlag som möjligt inför den planerade byggnationen.

Resultatet av undersökningarna kommer att ingå i det underlag som presenteras inför upphandlingen av den entreprenör som ska bygga dubbelspåret.
Enligt Trafikverket så omfattar undersökningarna borrningar och provtagningar som utförs med bandgående borrbandvagnar som manövreras av fältpersonal.

Arbetet utförs med försiktighet för att undvika skador och berört markområde kommer återställas. I några av provpunkterna kommer man att placera brunnar eller rör för att vi ska kunna utföra mätningar och avläsningar vid senare tillfällen. Innan undersökningarna börjar sker utsättning av ledningar inom det allmänna ledningsnätet, undersökningspunkterna sätts ut, mäts in och markeras med färgmarkerade pinnar.

Undersökningarna kommer att utföras i etapper och eventuella kompletteringar kan behöva göras till och med december, meddelar Trafikverket.
Källa: Trafikverket