Sveriges Byggindustrier ger sig in i debatten om järnvägsunderhållet

Lars Redtzer, ansvarig infrastruktur på Sveriges Byggindustrier. Foto: Rosie Alm

Infrastrukturminister Tomas Eneroth har tagit ställning till att en väsentlig del av järnvägsunderhållet ska utföras av Trafikverket i egen regi. ”Realiseras dessa tankar på det sätt som föreslås riskerar järnvägsunderhållet försämras kraftfullt”, säger Lars Redtzer, ansvarig infrastruktur på Sveriges Byggindustrier. 

Ett väl fungerande järnvägssystem är avgörande för att skapa ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Det är viktigt att järnvägssystemet stödjer både industrins behov av tunga godstransporter som behovet av arbets- och fritidsrelaterade persontransporter. Brister i systemet påverkar i förlängningen industrins investeringsvilja, konkurrenskraft, jobb, bostadsbyggande, tillväxt och välfärd.

- Underhållet och utförandet av järnvägsentreprenadtjänster måste, för att bedrivas med högsta möjliga effektivitet, fortsatt upphandlas i konkurrens, säger Lars Redtzer.
- Jag är övertygad om att företag på en konkurrensutsatt marknad skapar avsevärd produktivitetsutveckling, vilket bland annat framgår av studier genomförda av Statens väg- och transportinstitution (VTI). VTI anser att konkurrensutsättningen lett till både billigare och bättre järnvägsunderhåll. Genom att utförandet sker av flera aktörer på en öppen marknad så produceras 12 procent mer järnvägsunderhåll för skattebetalarnas pengar.

Trafikverket behöver få arbetsro med fortsatt fokus på att utveckla sig själv som beställare. De bör bygga upp och bemanna nödvändiga systemstöd för att kunna bedöma anläggningens status, planera och följa upp vidtagna åtgärder på ett effektivt sätt.

- Att Trafikverket, baserat på politiska utspel, ska bygga upp en omfattande egenregiverksamhet skulle förflytta fokus och kosta mer skattepengar än det skulle ge effekt, fortsätter Redtzer.

- Utvecklingen av kontrakt och gränssnitt i leveranser kommer alltid behöva ses över. Denna utveckling bör ske mellan parterna och inte på den politiska arenan.

Sveriges Byggindustrier anser att det är av största vikt att stabil och långsiktig politisk enighet skapas för att utvecklingen av järnvägssystemet ska komma till stånd. Att utveckla den hållbara och konkurrenskraftiga infrastrukturen tar tid. Processerna löper över flera politiska mandatperioder och ändrade förutsättningar slösar på resurser.
- Det järnvägen behöver som mest nu är spelregler som är kraftfullt förankrade över de partipolitiska blocken. Detta så att alla aktörer kan utveckla och investera långsiktigt i verksamheten, avslutar Lars Redtzer.
Källa: Sveriges Byggindustrier