FSJ motsätter sig att Trafikverket ska bedriva järnvägsunderhållet

FSJ står fast att underhållet av järnvägen fortsatt ska upphandlas i konkurrens på en öppen marknad. Foto: FSJ

Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörers uppfattning är att regeringens angivna ekonomiska ramar i regeringsuppdraget till Trafikverket inte räcker till för att långsiktigt tillgodose samhällets behov av ett tillförlitligt transportsystem. Den infrastrukturskuld som byggts upp under decennier kommer därmed inte att åtgärdas inom en överskådlig framtid.

– Det hade varit samhällsekonomiskt motiverat att öka anslaget för vidmakthållande järnväg ytterligare så att anläggningens tillstånd hålls konstant under planperioden. Det är dyrare att underhålla en anläggning i sämre tillstånd säger Robert Röder, Ordförande i FSJ.

– Dessutom har regeringen givit Trafikverket i uppdrag att utreda och redovisa åtgärder för att genomföra en del av järnvägsunderhållet i egen regi. Kostnaden för uppdraget ska finansieras inom Trafikverkets befintliga ramar. Dessa resurser kunde ha använts till åtgärder för att rusta järnvägen i en snabbare takt.

FSJ står fast vid att underhållet av järnvägen och utförandet av järnvägsentreprenadtjänster, för att bedrivas med högsta möjliga produktivitet, fortsatt ska upphandlas i konkurrens på en öppen marknad och inte bedrivas av myndigheten Trafikverket.