Hur påverkar Västlänken miljön?

Västlänken är en kommande regionaltågstunnel under centrala Göteborg. Karta: Trafikverket

Den 2 oktober startar förhandlingen i Mark- och miljödomstolen. Domstolen ska ta ställning till hur bygget av Västlänken påverkar omgivningen ur ett miljöperspektiv enligt miljöbalken, och fastställa villkoren för projektets genomförande. Det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Förhandlingen är öppen för allmänheten och sker i Kajskjul 105, Bananpiren, Frihamnen i Göteborg. Den kommer att pågå under två veckor med ytterligare en vecka som reserv.

Bakgrund:
* Bygget av Västlänken påverkar grundvattnet, och därför behövs tillstånd för vattenverksamhet. Trafikverket har i sin ansökan föreslagit villkor för detta. Trafikverket har även lagt fram andra villkorsförslag, för t.ex. buller och vibrationer.
* Fastighetsägare, myndigheter och andra som anser sig vara berörda av bygget har yttrat sig över Trafikverkets ansökan. Under förhandlingen kommer domstolen att höra både Trafikverket och de olika sakägarna.
* Förhandlingen i Mark- och miljödomstolen är den juridiska prövning som kvarstår för Trafikverkets del innan Västlänken kan byggas. Dessutom måste Göteborg Stads detaljplaner, som överklagats, vinna laga kraft.
* Tidpunkten för byggstart kommer att avgöras inom ramen för domstolsprocessen. Regeringen gav tillåtlighet till Västlänken 2014 och järnvägsplanen vann laga kraft i juni i år. Järnvägsplanen ger Trafikverket bl.a. tillgång till marken där tunneln ska byggas.
Källa: Trafikverket