Så ska Stockholmsregionens bostadsförsörjning och infrastruktur gå hand i hand

Bostäder och infrastruktur hänger ihop. Foto: Christer Wiik

KSL:s styrelse har beslutat om ett gemensamt positionspapper för bostadsförsörjning och transportinfrastruktur. I förslaget, som har tagits fram av en politisk styrgrupp, prioriteras tre områden med stor betydelse för utvecklingen i Stockholmsregionen: förbättrad bostadsförsörjning, kompetensförsörjning och transportinfrastruktur. Positionerna ska ligga till grund för fortsatta diskussioner kring gemensamma former inom samhällsbyggande.

För att utveckla bostadsförsörjningen föreslår kommunerna att arbetet främst bör handla om att förbättra samhällsbyggnadsprocesserna och undanröja hinder för bostadsbyggandet. Det handlar till stor del om att utveckla samarbetet med andra parter. Men det handlar även om kompetensförsörjning. Ett hållbart samhällsbyggande förutsätter hög kompetens och ständig utveckling och just nu befinner sig branschen i ett läge där den hotas av kompetensbrist. Samhällsbyggnadsbranschen behöver marknadsföras och synliggöras, men framförallt behövs satsningar på innovation och forskning. Positionspapperet lyfter det behov många kommuner i regionen upplever – fler utbildningsplatser för samhällsbyggnadssektorn.

Det tredje prioriterade området är goda kommunikationer, vilket är ett krav för att Stockholmregionen ska kunna vara en miljö där människor, företag och andra verksamheter trivs. I positionspapperet betonar kommunerna att infrastrukturplaneringen i ännu högre grad behöver utgå från medborgarnas och näringslivets behov av kommunikationer och transporter. Här behöver, menar kommunerna, utbyggnaden av pendlingsmöjligheter, godstransporter och fritidsresor utvecklas samordnat och strategiskt.