”Alla tjänar på att projekt blir klara snabbt”

Peter Viinapuu, vd för MTR Nordic

Smartare upphandlingar och mer privat kapital är möjliga nycklar för att fler infrastrukturprojekt ska kunna genomföras snabbare, mer kostnadseffektivt och med högre kvalitet. Det konstaterar kommittén som utreder finansieringen av infrastruktur i Sverige, och föreslår ett försöksprogram för OPS. ”Kommittén lyfter fram det vi dagligen ser runt om i världen – att rätt modell för rätt projekt skapar nyttor för både beställare, resenärer och operatörer”  Det säger Peter Viinapuu, vd för MTR Nordic.

 

Regeringen tillsatte i juni 2016 en kommitté för att utreda finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital. Den del av uppdraget som berör privat kapital har nu redovisats. Kommittén framhåller att finansierings- och genomförandemodeller som involverar privat kapital kan skapa förutsättningar för starkare kostnadskontroll, snabbare färdigställande och lägre livscykelkostnader. MTR har lång erfarenhet av olika finansieringslösningar och genomförandemodeller för transportinfrastruktur och delar kommitténs analys.

– Kommittén lyfter fram det vi dagligen ser runt om i världen – att rätt modell för rätt projekt skapar nyttor för både beställare, resenärer och operatörer. Alla tjänar på att projekt blir klara snabbt, och att de redan från början är optimerade för att driften och underhållet ska bli både kostnads- och tidseffektivt, säger Peter Viinapuu, vd för MTR Nordic.

När det gäller svensk transportinfrastruktur används idag nästan uteslutande traditionell upphandling med anslagsfinansiering. Erfarenheten av andra finansierings- och genomförandemodeller är därför begränsad. För att bygga upp kunskapen och möjliggöra för effektivare genomförande föreslår kommittén ett svenskt försöksprogram som består av minst tre OPS-projekt inom transportinfrastrukturområdet. Man föreslår också att en särskild funktion med expertkompetens upprättas för att identifiera, förbereda och utvärdera OPS-projekt. MTR ser positivt på förslagen och hoppas att regeringen nu går vidare med arbetet för effektivare infrastrukturprojekt.

– Sverige växer snabbt, och samtidigt innebär befolkningstillväxten att investeringsbehoven också är stora på många andra områden, då är det särskilt viktigt att effektiviteten är hög i de transportinfrastrukturprojekt som genomförs, säger Peter Viinapuu.
Källa: MTR