Transportstyrelsen om fjolårets olyckstal

Maria Ågren, Transportstyrelsens generaldirektör, presenterade färsk statistik om olyckstalen på Transportforum. Foto: Christer Wiik

Under Transportforum presenterade Transportstyrelsens generaldirektör, Maria Ågren, preliminär statistik över trafiksäkerhetsutvecklingen i Sverige. Sammanfattningsvis minskar antalet olyckor och tillbud vad gäller järnväg, sjöfart och flyg, men siffrorna är desto dystrare för vägtrafiken. Under 2016 omkom preliminärt 263 personer i vägtrafiken. Det är en ökning från 2015, då 259 personer fick sätta livet till på de svenska vägarna.

Transportstyrelsen lämnar trafiksäkerhetsrapporter för olika trafikslag vid olika tillfällen under året. ”Trafiksäkerheten i Sverige” är Transportstyrelsens trafikslagsövergripande rapport och analys över trafiksäkerhetsutvecklingen i Sverige. Rapporten baseras på preliminär statistik för föregående år och ger en övergripande bild för samtliga trafikslag och en mer detaljerad statistik för enskilda trafikslag.

Antalet omkomna på svenska vägar har under många år minskat stadigt. De senaste åren har dock minskningen av antal omkomna i vägtrafiken avtagit.– Svenskt trafiksäkerhetsarbete utgår från Nollvisionen och har varit mycket framgångsrikt. För en positiv utveckling framöver kommer det att behövas ännu mer effektiva och målstyrda åtgärder, säger Maria Ågren, Transportstyrelsens generaldirektör.

Fakta och statistik om olyckor och tillbud i den svenska trafiken:Under 2016 omkom 149 bilförare och bilpassagerare i olyckor på väg. Det är en minskning från 2015, då 159 personer omkom.Under 2016 omkom 37 motorcyklister, jämfört med 44 under 2015. Av dessa omkom 23 personer i singelolyckor.Antalet omkomna cyklister var 19 under 2016 jämfört med 17 under 2015. 15 cyklister omkom vid kollision med motorfordon och 4 i singelolyckor.Av de omkomna i trafiken var 39 fotgängare som omkommit efter att ha blivit påkörda av motorfordon, att jämföra med perioden 2011-2015 då i genomsnitt 45 fotgängare per år omkommit i den typen av olyckor. Av de fotgängare som omkom 2016 var 5 barn under 18 år. 18 personer var 65 år eller äldre.Antal omkomna inom järnvägstrafiken, vilket inkluderar tunnelbana och spårväg, var 89 under 2016 och 118 under 2015. Inom luftfarten omkom 3 personer  2016 och 7 året innan. För sjöfarten var motsvarande 30 respektive 31 och för 263 respektive 259. Samtliga dödsolyckor inom sjöfarten har skett i fritidsbåtsverksamhet.Källa: Transportstyrelsen