Trafikverkets beräkningsmodeller har allvarliga brister

Foto: Trafikverket

För att räkna på om ett infrastrukturprojekt är lönsamt använder sig Trafikverket av förlegade ekonomiska kalkyler. Det är hög tid att rätta till de allvarliga brister som finns i verkets beräkningsmetoder, skriver Karin Svensson Smith, trafikpolitisk talesperson (MP) i en debattartikel i Di.  De flesta järnvägsinvesteringar olönsamma enligt Trafikverkets beräkningar. Detta beror delvis på att vissa nyttor inte tas med menar Karin Svensson Smith i debattartikeln. Grunden för nyttoberäkningarna i Trafikverkets modeller är trafikprognoser. Ju fler som förväntas dra nytta av ny infrastruktur, desto större nytta ger investeringen. Prognoserna är delvis självuppfyllande eftersom ny infrastruktur leder till ny trafik. Många forskare anser att Trafikverkets prognoser underskattar överflyttningen mellan olika transportslag vilket ger en lägre förväntad nytta av järnvägsinvesteringar.Vid efterkontroll har det vid minst tre tillfällen visats att Trafikverket kraftigt underskattat folks vilja att åka tåg. Sverige hade troligen haft en ännu större ökning av tågtrafiken om den kraftiga trafikökningen på järnvägen hade prognostiserats och infrastrukturen hade anpassats efter detta. Tåg- och bussresenärers restid värderas väsentligt lägre än bilisters, ibland endast hälften så högt. Investeringar i biltrafik har sin grund i att en kalkylmodell som gynnar biltrafiken.Det är nu hög tid att rätta till de allvarliga brister som finns i Trafikverkets beräkningsmetoder och skapa ett verktyg som bidrar till ett gott beslutsunderlag för en effektiv användning av samhällets resurser och en klimatpolitik som för oss ut ur oljesamhället.