”Möjligheten finns i förflyttningen”

Foto: Green Cargo

Klimatutsläppen minskar inte snabbt nog och transporter är den största utmaningen i Sverige. Det är väl känt och den som tvekar kan titta på Naturvårdsverkets bevakning av de 16 miljömålen. Prognosen för Begränsad klimatpåverkan är tydlig. Men hur mycket finns det att vinna på överföring från väg till järnväg? Den frågan ställer sig Johan Sandström, miljöchef på Green Cargo, som skriver ett inlägg på bolagets bloggforum ”Hållbar logistik”.

Klimatpåverkan från transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp. Lastbilar står för ca 20 procent av den påverkan och tunga lastbilar 2/3 av de 20 procenten. I Sverige står transportsektorn för en högre andel av klimatpåverkan än snittet i Europa och anledningen till det är att övriga sektorer i Sverige som till exempel energi och industri kommit väldigt lågt i sitt fossiloberoende.

Det är inget konstigt att transporterna ligger sent i klimatanpassningsprocessen. Undantaget elektrifierad järnväg så är tunga transporter beroende av högkoncentrerad, flyttbar och gärna billig energi och då är olja svårslaget. De senaste åren har det gått fort med införande av diesel och bensin med delvis förnybar råvara vilket är bra samtidigt som ökningarna i transportarbete gör att klimatpåverkan inte sjunker totalt sett.

EU vill se en överflyttning från väg till energisnåla transportslag som tåg och båt. ”Kommissionen har utvecklat denna framtidsvision av transportpolitiken i detalj genom att fastställa tio mål. När det gäller vägtransporterna ska 30 procent överföras till järnväg eller sjötransporter före 2030 och över 50 procent före 2050” skriver Europaparlamentet. Man pratar också om att intermodala transporter och höghastighetståg inom EU ska utvecklas.

Men hur stor är potentialen?Ett kombitåg från till exempel Helsingborg till Stockholm kan ta 36 trailers och alltså ersätta 36 trailerbilar. Klimatpåverkan från 36 lastbilar med trailer blir ca 25 ton CO2(e) och från kombitåget blir klimatpåverkan 0,1 ton. Det är 0,5 procent av lastbilens påverkan. 

Även om vi antar 100 procent förnybart bränsle i lastbilarna med 92 procent CO2-reduktion så är tågets klimatpåverkan fortfarande inte mer än 6 procent jämfört med lastbilsalternativet. Det beror på att tåg är energisnålt och att även förnybara bränslen har klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. På en övergripande nivå så har tågbranschen nyligen utrett möjligheten till överflyttning.

Branschen har utrett vad potentialen är och vad som krävs för att nå dit.  Med rätt satsningar kan tågen andelen av långväga transporter gå från 24 procent till 30 procent och Trafikverket anser i ett branschsamarbete att 20 procent av de långväga transporterna kan lyftas över till järnväg till 2020.

 

Läs hela inlägget: http://hallbarlogistik.se/2016/06/21/mojligheten-finns-i-forflyttningen