”Man kan som enskild tågoperatör göra stor skillnad”

Foto: MTR

Det måste inte kosta miljarder eller ta åratal att åstadkomma märkbara förbättringar inom tågtrafiken, det visar en ny rapport från MTR.

Den samhällsekonomiska kostnaden av Sveriges förseningar i tågtrafiken har av Trafikverket uppskattats uppgå till cirka fem miljarder kronor årligen. En stor andel av detta går att härleda till Stockholmsregionen där cirka åtta av tio tågresor startar eller slutar. Faktum är att bara pendeltågen i Stockholm utgör hälften av Sveriges alla tågresor.

MTR vill vara en konstruktiv aktör för att utveckla svensk järnväg och har i rapporten ”Det är på tiden” analyserat dagens störningar i tågtrafiken och vad som kan göras för att förbättra situationen.

En viktig orsak till den varierande kvaliteten i järnvägens infrastruktur idag är att underhållet har eftersatts under flera decennier. Samtidigt har tågtrafiken ökat kraftigt. En helhetsbild över anläggningens status saknas men MTR har med Trafikverkets hjälp identifierat fem särskilt svaga punkter i järnvägsinfrastrukturen i just Stockholmsområdet. Dessa fem punkter svarar för nära 80 procent av förseningarna under perioden juni 2014 till och med maj 2015.

MTR:s rapport uppskattar att förseningarna för tågtrafiken i Stockholmsområdet kan minska med 25 procent inom 12 månader om man vidtar en rad åtgärder, säger MTR Nordics vd Peter Viinapuu. Många av åtgärderna rör arbetssätt, ledarskap och styrning snarare än stora ekonomiska investeringar. Dessutom skulle utvecklade rutiner och arbetssätt inom Trafikverket, effektivare processer och konkreta branschsamarbeten kunna göra markant skillnad.

Infrastrukturen orsakar ungefär lika många förseningsminuter som tågoperatörerna men står för endast 15 procent av händelserna jämfört med 60 procent för tågoperatörerna för tågtrafik i Stockholmsregionen. MTR Express vd Johan Söör berättar:

Man kan som enskild tågoperatör göra stor skillnad. Bland annat genom att optimera sin produktionsplanering, investera i rätt fordon och underhåll och säkerställa effektiva rutiner vid just störningar. Ett konkret bevis för detta är MTR Express som sedan starten i mars 2015 genomgående har haft 11-12 procentenheters högre punktlighet än SJ:s snabbtåg på samma sträcka och dag.

Studien visar också på brister och ineffektiviteter i gällande underleverantörskontrakt som i sig har en negativ inverkan på underhåll och avhjälpning av fel. Exempelvis har kontrakten ofta krav på hur snabbt felavhjälparen ska komma till platsen vid ett fel i infrastrukturen, men inga incitament för att felavhjälparen därefter ska åtgärda felet så snabbt som möjligt.