Stångådalsbanan blir säkrare

Norconsult slopar fem plankorsningar. Foto: Norconsult

Norconsult har vunnit uppdraget att projektera åtgärder som höjer säkerheten på flera plankorsningar på Stångådalsbanan. Stångådalsbanan mellan Linköping och Kalmar är en enkelspårig, oelektrifierad bana som trafikeras med motorvagnståg för persontrafik. Banan har cirka 275 plankorsningar av varierande standard varav 182 har inget skydd eller endast kryssmärke. En av Trafikverkets mest prioriterade åtgärder för att höja säkerheten längs järnvägen är att stänga befintliga plankorsningar eller utrusta dem med bomanläggning.

Norconsults uppdrag innebär i huvudsak projektering som möjliggör att bygga två nya bomanläggningar samt att slopa fem plankorsningar genom att bygga parallellvägar. I uppdraget ingår även hastighetshöjningar på sträckor där plankorsningar slopas. Uppdraget ska slutföras hösten 2019 för att möjliggöra byggstart 2020.

Martin Söderek, uppdragsledare inom järnväg på Norconsult kommer att leda uppdraget. Tony Strandberg, teamchef för Spår- och järnvägsteknik på Norconsult, är stolt och glad över att ha vunnit projekteringen.

– Det går riktigt bra för järnvägsteamet nu, med ytterligare ett jobb i raden som visar på vår höga kompetens, säger Tony. Med en ständigt växande orderstock behöver vi nya medarbetare för att möta den ökade efterfrågan från kunderna, avslutar han.