Vikande efterfrågan på volymer sänker Green Cargo

Green Cargo upplever sämre utfall. Foto: Green Cargo

Nettoomsättningen för Green Cargos första kvartal 2019 ligger i nivå med samma period föregående år och uppgick till 1 051 (1 057) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till -84 (-48) miljoner kronor. Resultatet påverkas av högre kostnader, främst när det gäller olycks- och skaderelaterade kostnader samt kostnader för externa tjänster inom vårt åtgärdsprogram Förändringsresan.

Green Cargos omedelbara prioriteringar är säkerhet, punktlighet och lönsamhet. Efter första kvartalet ligger bolaget fortfarande under målsättningen men visar förbättring gentemot föregående år inom Trafiksäkerhet 94,4 (92,3) och Punktlighet 88 (86) procent. Den transformering som Green Cargo påbörjat adresserar både kommersiella och operativa områden. Tydligare processtyrning i hela bolaget bidrar till ökad produktivitet, kvalitet och effektivitet. Den inledande fasen innebär ökade externa kostnader för nödvändiga förbättringsåtgärder som stödjer vår framtida utveckling samt på sikt bidrar till en bättre lönsamhet.

Utfallet för Trafiksäkerhetsindex uppgick för första kvartalet till 94,4 (92,3), vilket är bättre än samma period föregående år men under årsmålet 95,5. Under perioden har inga större allvarliga olyckor inträffat men antalet mindre urspårningar och påkörningar ligger högt i antal vilket årstiden med snö, is och kyla bidragit till. Dessutom har vi haft ett par mindre allvarliga olyckor med personskada som följd, som under andra omständigheter kunde ha lett till betydligt värre konsekvenser. Dessa händelser är var och en för sig en stark påminnelse om riskerna i vår verksamhet och att säkerheten aldrig får åsidosättas.

Sammantaget har bolaget tecknat nya affärer till ett värde av 100 (168) miljoner kronor under perioden. Att utfallet är lägre, jämfört med samma period förra året, beror främst på en svagt vikande efterfrågan gällande nya volymer på järnväg.