Tågplan 2019 fokuserar på 95 procents punktlighet 2020

Ökad punktlighet stöds av handlingsplaner med konkreta åtgärder. Arkivbild

Inom Tågplan 2019 har man enats om att fokusera på att så långt möjligt uppnå 95 procent punktlighet 2020 och målet stöds av handlingsplaner med konkreta åtgärder samt fortsatt arbete med den så kallade trackslistan, det vill säga handlingsplaner sätts per effektområde med aktörsspecifika åtaganden.

Trafikverket har presenterat arbetet inom EU avseende en ny process för kapacitetstilldelning som ska vara implementerad 2025. Den stora utmaningen är att ny lagstiftning måste till innan den tänkta modellen för kapacitetstilldelning kan implementeras. Man har även identifierat flera områden som inte är omhändertagna eller går direkt på kollisionskurs med andra initiativ som pågår inom järnvägsbranschen. Mot denna bakgrund riskerar tidplanen 2025 inte att klaras.

Trafikverket driver en lång rad initiativ och projekt som kommer förbättra punktligheten och bättre utnyttjande av den kapacitet som finns i järnvägsnätet. I de samverkansforum som branschen deltar i behöver man skapa ökat fokus på de övergripande tidplanerna i arbetet och identifiera tydliga delmål och avstämningspunkter.

Genom att ställa krav på Trafikverket att vara transparenta med tidplaner och delmål skapas förväntanstyrning och ett ökat fokus från branschen för att samverka med Trafikverket. Branschen besitter kunskap och kompetens som Trafikverket behöver för att lyckas med alla initiativ och projekt.