Tågföretagen skapar hållbara transporter

Regeringens politik räcker inte för att Sveriges utsläpp ska vara noll år 2045. Foto: Tågföretagen

Tågföretagen skapar hållbara transporter. Grön återstart efter pandemin, den nationella infrastrukturplaneringen och samverkan i branschen står fortsatt i centrum för branscharbetet. I syfte att stärka upp samverkan för bättre kvalitet och planering beslutade Tågföretagens styrelse om uppstart av en ny fokusgrupp för ”Trafik & Planering”.

I Klimatpolitiska rådets årsrapport 2021 konstaterar man att regeringens politik inte räcker för att Sveriges utsläpp ska vara nere på noll år 2045. Bara tio procent av återhämtningspolitiken under pandemin bidrar till att nå klimatmålen.

Årsrapporten från det tvärvetenskapliga expertorganet är konkret när det gäller nationell infrastrukturplanering och Trafikverkets inriktningsunderlag från oktober 2020. Klimatpolitiska rådet är oroat över att ännu en planeringsperiod riskerar att förflyta utan att transportplaneringen på något påtagligt sätt förändras utifrån det klimatpolitiska ramverket.

Man anser att regeringen behöver göra ett omtag, dels vad gäller det föreliggande inriktningsunderlaget, dels för att förändra den nuvarande processen för infrastrukturplanering till en mer integrerad transportplanering. Rekommendationen från Klimatpolitiska rådet till regeringen blir att se till att den nationella planen för transportinfrastruktur bidrar till ett mer transporteffektivt samhälle inom klimatmålens ramar.

Till stöd för rätt beslut i den långsiktiga infrastrukturplaneringen replikerade företrädare för Tågföretagen i Dagens Industri om behovet av översyn av det samhällsekonomiska kalkylsystemet.