Järnvägens punktlighet kräver både samverkan och styrning

Trafikutskottet har bjudit in till en öppen utfrågning om järnvägens punktlighet.

Trafikutskottet har bjudit in till en öppen utfrågning om järnvägens punktlighet. Trafikutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp har följt upp punktligheten i järnvägstrafiken för persontransporter samt gjort en internationell studie av punktligheten i några länder i Europa.

Studien visar att en bättre punktlighet i tågtrafiken börjar i ett långsiktigt engagemang för att skapa ett tillförlitligt system som är attraktivt för resenärerna. För att åstadkomma detta krävs en tydlig styrning, det vill säga mål och uppföljning samt noggrann planering, statistik och – inte minst – satsningar på infrastrukturen. Slutsatsen är att det finns utvecklingspotential i Sverige på dessa områden och man föreslår därför bland annat:

  • Att mål för såväl tågens som resenärernas punktlighet övervägs
  • Att mål för att minska störningar på grund av infrastrukturfel övervägs
  • Att ansvarsförhållanden tydliggörs och följs upp
  • Löpande rapportering till riksdagen

Källa: Tågföretagen