Green Cargo redovisar positiv utveckling

Positiv utveckling för Green Cargo trots stora produktionsstörningar under sista kvartalet. Foto: Green Cargo

Omfattande produktionsstörningar på grund av Trafikverkets signalställverksbyte på Sävenäs rangerbangård, ett kraftigt snöoväder över västra och södra Sverige och en markant ökning av vår sjukfrånvaro har påverkat bolaget negativt under kvartalet. Trots utmaningarna har intäkterna ökat och resultatet förbättrats under sista kvartalet.

Det avslutande kvartalet 2021 har utmanat bolaget med besked. Bland annat har Trafikverket genomfört driftsättning av ett nytt signalställverk på rangerbangården i Sävenäs med tekniska problem efter inkopplingen som följd. I början av december drog ett kraftigt snöoväder in över västra och södra Sverige. Ovädret, i kombination med problemen på Sävenäs, fick stor negativ påverkan på vår produktion. Utöver detta har bolaget haft en markant ökning av sjukfrånvaro bland vår produktionspersonal i alla delar av landet i spåren av pandemin.

Sammantaget har dessa produktionsstörningar haft negativ påverkan på flertalet av våra icke-finansiella nyckeltal. Utfallen för såväl Trafiksäkerhetsindex och Punktlighet som Kundnöjdhet är lägre än för samma period föregående år men också under årsmålen för 2021. Det underliggande resultatet för det fjärde kvartalet är trots störningarna bättre jämfört med samma period föregående år. Detta beror främst på en fortsatt god kostnadskontroll men också på högre intäkter inom samtliga branschsegment. Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 448 (–38) miljoner kronor. I kvartalets rörelseresultat återfinns för 2021 ett pandemistöd om 389 (0) miljoner kronor samt svensk och norsk miljökompensation om 102 (28) miljoner kronor.

För perioden januari–december uppgick rörelseresultatet till 440 miljoner kronor, vilket kan jämföras med –222 föregående år. Nettoomsättningen ökade med drygt 3 procent och uppgick till 4 175 (4 040) miljoner kronor. Rörelseresultatet 2021 påverkades positivt av såväl pandemistödet om 389 (0) miljoner kronor som av miljökompensation i Sverige och Norge om sammanlagt 208 (33) miljoner kronor. En fortsatt positiv trend och bolagets underliggande resultat har väsentligt stärkts under året. Som exempel förbättrades det underliggande rörelseresultat under det andra halvåret 2021 med 61 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2020.