Stabil leverans av pendeltågstrafiken under sommaren

Pendeltågen under juni och juli har haft en punktlighet på 93,5 respektive 94,6 procent. Foto: Viktor Fremling

Under sommarmånaderna juli och augusti har pendeltågstrafiken i Stockholm uppvisat en punktlighet på 93,5 respektive 94,6 procent. En punktlighet som är paritet med snittet för de senaste tolv månaderna, men som jämfört med samma månader från rekordåret 2020 backat ett par procentenheter. Majoriteten av förseningsminuterna under sommaren kan härledas till infrastrukturproblem, olyckor och yttre faktorer. Totalt utgjorde de tillsammans cirka 75 procent av de totala förseningarna.

Pendeltågen hade en utmanande start på året orsakat av en tuff vinter och ett par större infrastrukturhändelser och har därefter haft en positiv utveckling. För sommarmånaderna juli och augusti blir den genomsnittliga punktligheten 94,05 procent. Juli uppvisar en punktlighet på 93,5 procent och augusti landar på 94,6 procent. Augustis resultat var högre än genomsnittet det senaste året och 2021 års högsta utfall tillsammans med maj. Den punktligaste dagen var den 15 augusti, med en total punktlighet på 98,8 procent.

Gemensamt för månaderna var att punktligheten främst påverkats av infrastrukturproblem som stod för cirka 40 procent av förseningarna. Detta tillsammans med olyckor/tillbud och yttre faktorer utgjorde tillsammans cirka 75 procent av de totala förseningarna.

– Sommaren har varit överlag varit bra, dock har både växelfel och spårledningsfel och olyckor påverkat punktligheten. Detta har inneburit att trafiken behövts planeras utifrån rådande läge och i vissa fall har vi behövt köra på enkelspår eller helt enkelt leda om trafiken, vilket påverkat flertalet avgångar under den tid störningen pågått.

– Trots utmaningarna har vi haft en stabil leverans och arbetar nu tillsammans med Trafikverket och SL för att både fortsätta förbättra vår gemensamma leverans och förbättra trafikinformationen vid störningar, säger Mats Johannesson, vd MTR Pendeltågen.