Konkreta förhandlingar inleds om järnvägssträckan Flygbanan-Borgå-Kouvola

Riktlinjen för projektbolaget i östlig riktning i södra Finland utesluter inte att andra trafikförbindelser i samma riktning utvecklas i framtiden. Foto: Kommunikationsministeriet/Shutterstock

Projektbolaget som grundas för att främja en snabb spårförbindelse i östlig riktning i sydvästra Finland ska ha till uppgift att planera en ny banförbindelse.

Förhandlingarna om ett projektbolag för den östliga järnvägsförbindelsen fortsätter enligt planen för järnvägssträckan från Helsingfors flygplats, den så kallade Flygbanan-Borgå-Kouvola.

Planeringskostnaderna för projektbolaget för den östliga riktningen uppgår enligt en preliminär uppskattning till ca 70 miljoner euro för alternativet Flygbanan-Borgå-Kouvola.

Förutsättningarna för bildandet av ett projektbolag ska vara likvärdiga med Finlandsbanan AB och Entimmeståget till Åbo AB. Staten ska när projektbolaget bildas äga minst 51 procent av bolaget.

En förutsättning för bildandet av ett projektbolag är att de andra aktieägarna förbinder sig att kapitalisera bolaget med en andel på cirka 49 procent av de uppskattade kostnaderna för den planering som byggberedskapen förutsätter och av kostnaderna för projektbolagets övriga verksamhet.

Avsikten är att projektbolaget ska omfattas av kommunikationsministeriets ägarstyrning.

Det är dock riksdagen som beslutar om statens finansieringsandel och om användningen av anslaget för kapitalisering av projektbolaget. 

Förhandlingsresultatet och delägaravtalen ska också i ett senare skede tas upp till en särskild behandling i finanspolitiska ministerutskottet.

Ministerutskottet är medvetet om behovet av att utveckla tillgängligheten i Östra Nyland och Sydöstra Finland samt förutsättningarna för industrins transporter.

Finlands kommunikationsministerium gör en utredning om utvecklingen av näringslivets transporter i Östra Nyland och Sydöstra Finland och om stärkandet av näringslivets konkurrenskraft.