Järnvägen mellan Hyvinge och Hangö i södra Finland elektrifieras 

Elektrifieringen omfattar banan Hyvinge–Karis–Hangö, stickspåret till produktionsanläggningen i Gerknäs samt eventuellt elektrifiering av hamnspåret i Lappvik. Det finns sammanlagt cirka 165 km spår som ska elektrifieras, inklusive bangårdar. Illustration: Siemens

Inom projektet elektrifieras den 149 kilometer långa enkelspåriga banan Hyvinge–Hangö och säkerheten vid plankorsningarna på sträckan förbättras.

Järnvägen Hyvinge–Karis–Hangö (149 km) är en enkelspårig icke elektrifierad bana. På banavsnittet Hyvinge–Karis går endast godstrafik och mellan Karis och Hangö även upphandlad persontrafik med rälsbussar.

År 2017 transporterades 1,4 miljoner ton gods på sträckan och endast en del av denna trafik gick längs hela banavsnittet. År 2017 gjordes 100 000 persontrafikresor mellan Karis och Hangö. 

Det finns 78 plankorsningar på sträckan Hyvinge–Hangö varav 38 är försedda med varningsanordningar. Av plankorsningarna finns 8 i Hyvinge, 15 i Nurmijärvi, 18 i Vichtis, 13 i Lojo, 16 i Raseborg och 8 i Hangö. Man har strävat efter att avlägsna plankorsningarna på sträckan under årens lopp och de senaste togs bort 2017.

Projektets innehåll och mål

Målet är att förbättra järnvägstransporternas kostnadseffektivitet och minska de skadliga utsläppen från trafiken.

Syftet med att förbättra plankorsningarna är att förbättra säkerheten i plankorsningarna på banavsnittet antingen genom att avlägsna dem eller genom åtgärder som förbättrar säkerheten. Åtgärderna för att förbättra plankorsningssäkerheten gäller flera plankorsningar på banavsnittet.

Projektets förlopp

Projektets järnvägsplan färdigställdes i slutet av 2019. Järnvägsplanen är indelad i mindre avsnitt: elektrifieringen av hela banavsnittet, plankorsningarna i Hyvinge och Vichtis, Nurmijärvi, Lojo och Hangö samt Raseborg. Järnvägsplanen ska få laga kraft före utgången av 2020.

Projektets järnvägsplan fanns till påseende från och med den 24 mars 2020 på Trafikledsverkets webbplats. Under tiden planen var offentligt framlagd hade sakägarna möjlighet att göra en skriftlig anmärkning om planen till Trafikledsverkets registratorskontor (banlagen 22 §).

Projektet genomförs i sin helhet under åren 2020–2024.

Kostnader

Kostnadskalkylen för hela projektet uppgår till 62 miljoner euro: 46 miljoner euro för elektrifieringen och 16 miljoner euro för förbättringen av plankorsningarna.

Aktuellt om projektet

Welado Oy ansvarar för byggherre- och övervakningstjänsterna för elektrifieringen av banavsnittet Hyvinge–Hangö.

Just nu utarbetas banans geometri, planeras banans sänkningspunkter och utarbetas huvuddiagrammet för elektrifieringen.

Byggandet av banledningen på det 165 kilometer långa banavsnittet kommer att konkurrensutsättas som två separata entreprenader, Hangö–Karis och Karis–Hyvinge. Anbud på banledningsentreprenaden för banavsnittet Hangö–Karis begärs in i början av 2021 och för sträckan Karis–Hyvinge något senare samma år.

Byggnadsplaneringen för att förbättra säkerheten vid plankorsningarna har inletts.