Två nya spår mellan Uppsala och Stockholm

Sweco ska ta fram järnvägsplan för sträckan Uppsala Central - Söder Bergsbrunna. Foto: Sweco

Två nya spår mellan Uppsala och länsgränsen mot Stockholm – en del i regeringens satsning på hållbara städer. Uppsala är ett av nio områden i landet som ska ingå i regeringens satsning på nya hållbara stadsdelar och städer. Det så kallade Uppsala-paketet innebär bland annat att de två befintliga spåren mellan Uppsala och länsgränsen mot Stockholm ska kompletteras med två nya spår. Samtidigt byggs nya bostäder och nya stationer i Bergsbrunna, Uppsala Södra, och Alsike. Sweco har fått i uppdrag att ta fram järnvägsplan och systemhandling för sträckan mellan Uppsala Central och Söder Bergsbrunna.

Uppsalapaketet är en överenskommelse mellan staten, Uppsala kommun och Region Uppsala. Den ska leda till fler bostäder, nya arbetsplatser, ny kollektivtrafik i södra Uppsala och fler tågspår på sträckan Uppsala-Stockholm.

Sweco har fått i uppdrag av Trafikverket ta fram järnvägsplan och systemhandling inkl tillståndshantering för sträckan mellan Uppsala Central och Söder Bergsbrunna. Uppdraget inleds med ett utredningsskede där vi i samverkan med berörda parter ska hitta lösningar för stationerna Uppsala Central och Bergsbrunna. Efter det tar ett mer målstyrt skede vid med att ta fram järnvägsplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning, systemhandling och tillståndsärenden. 

– Det är ett otroligt spännande uppdrag för oss där hela Swecos bredd av konsultkompetens kommer behövas, Jan Thulin divisionschef för Swecos järnvägskonsulter.

För att kunna uppfylla syftet att öka tillgängligheten och kapaciteten för tågtrafiken mellan Stockholm och Uppsala anpassas Uppsala central för fler vändande tåg och två nya spår byggs parallellt med de befintliga spåren mellan Uppsala och Söder Bergsbrunna.

Uppdraget för Sweco innebär en stor utmaning både tekniskt och pedagogiskt när det gäller att hitta den bästa lösningen för Uppsala C och Bergsbrunna för både slutskede och ge­nomförande.

– Det vi har att förhålla oss till är bland annat att det är ett beg­ränsat utrymme och skydds­värda miljöer och att området har en intensivt pågående trafik. Klimat- och omgivningspåverkan kommer vara en viktig utvärderingsaspekt vid val av lösning, säger Stefan Eidissen Uppdragsledare på Sweco.

Projektet startar i dec 2020 och kommer hålla på fram till år 2024-2025.