Visionen om entimmeståg mellan Tammerfors och Helsingfors tar form

OBS. Om du klickar på krysset så blir kartan större; Volymen fjärrtrafik på finländska stambanan har ökat flerfaldigt i jämförelse med andra bansträckor i Finland. Av all tågtrafik i Finland sker 35 procent* på sträckan Helsingfors–Tammerfors. Karta: Finlandståget

Finlandsbanan är en vision för framtidens stambana för person- och godstrafik i Finland. Idén lobbas intensivt av fem större finländska städer, Helsingfors, Tammerfors, Lahtis, Tavastehus och vanda. Målet är emellertid att höja hela stambanans servicenivå och att ta ett viktigt steg i utvecklingen av trafiken på banan.

Ifall Finlandsbanan byggs, blir det möjligt att åka tåg mellan Tammerfors och Helsingfors på en timme. Banan ger en direkt fjärrtågsförbindelse från stambanan till Helsingfors-Vanda flygplats och en ännu snabbare spårbunden förbindelse mellan Helsingfors centrum och flygplatsen. Projektet avlägsnar sådana flaskhalsar i den spårbundna trafiken som är centrala med tanke på den nationella konkurrenskraften. Därigenom inverkar projektet positivt på trafiken på hela stambanan.

Finlandsbanan bidrar med tillväxt, jobb och företag – såväl under byggarbetets gång som därefter. Den knyter vårt exportdrivna land allt närmare det globala nätverket av flygplatser och järnvägar.

Det är inte fråga om ett projekt med regionalpolitiska motiv, utan om en omfattande helhet, vars effekter sträcker sig över hela landet. Om det så gäller ekonomisk tillväxt, sysselsättning eller klimatet, så främjar Finlandsbanan hela Finlands målsättningar.

Finlandsbanan är en vision för framtidens stambana för person- och godstrafik i Finland. Målet är att höja hela stambanans servicenivå och att ta ett viktigt steg i utvecklingen av trafiken på banan.

Ifall Finlandsbanan byggs, blir det möjligt att åka tåg mellan Tammerfors och Helsingfors på en timme. Banan ger en direkt fjärrtågsförbindelse från stambanan till Helsingfors-Vanda flygplats och en ännu snabbare spårbunden förbindelse mellan Helsingfors centrum och flygplatsen. Projektet avlägsnar sådana flaskhalsar i den spårbundna trafiken som är centrala med tanke på den nationella konkurrenskraften. Därigenom inverkar projektet positivt på trafiken på hela stambanan.

Finlandsbanan bidrar med tillväxt, jobb och företag – såväl under byggarbetets gång som därefter. Den knyter vårt exportdrivna land allt närmare det globala nätverket av flygplatser och järnvägar.

Det är inte fråga om ett projekt med regionalpolitiska motiv, utan om en omfattande helhet, vars effekter sträcker sig över hela landet. Om det så gäller ekonomisk tillväxt, sysselsättning eller klimatet, så främjar Finlandsbanan hela Finlands målsättningar.

 

Finlandsbanans centrala utvecklingsmål

Tammerfors–Riihimäki

Alternativen är att antingen komplettera den befintliga stambanan med fler spår eller att anlägga en helt ny direktbana.

  • Möjliggör resa mellan Tammerfors och Helsingfors på en timme (direktbanan)
  • Utvidgar pendlingsområdet
  • Förkortar restiderna längs hela stambanan
  • Ökar kapaciteten på ett hårt trafikerat banavsnitt
  • Minskar känsligheten för störningar

Flygbanan

Man bygger en elektrifierad dubbelspårig järnväg för fjärrtrafik, så att Helsingfors-Vanda flygplats länkas till fjärrtågstrafiken.

  • Förkortar restiderna till flygplatsen i hela Finland
  • Minskar antalet kilometer som tillryggaläggs med personbil
  • Bidrar med kapacitet till trafiken i huvudstadsregionen och minskar dess känslighet för störningar