Finland vill skapa gynnsammare förutsättningar för inhemska virkestransporter 

Virkestransport genom bangården, med dubbel Dv12-lok i Uleåborg. Foto: Wikipedia Common, kredit: Methem (Mikko J. Putkonen)

Finlands Kommunikationsministerium har sänt en proposition om komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av spårtrafiklagen på remiss.

I denna proposition föreslås det att § 80 i spårtrafiklagen ändras så att vagnmateriel som används för transport av virke som internationella järnvägstransporter tillfälligt ska kunna användas också för virkestransporter inom Finland.

Detta gäller i sådana fall då vagnmaterielen ägs av sådana skogsindustriföretag som är verksamma i Finland eller om dessa har ingått ett långvarigt hyresavtal om användningen av materielen med dem som äger materielen.

Situationen underlättas

Importen av råvirke från Ryssland har upphört på grund av invasionen av Ukraina och de sanktioner som påförts i samband med den. Råvirke har importerats från Ryssland till Finland med sådan vagnmateriel för internationell trafik som inte kan användas vid inrikes järnvägstransporter.

Genom lagändringen underlättas situationen inom skogsindustrin nu när de internationella virkestransporterna ersätts med transporter av inhemskt råvirke.

Det är fråga om ett temporärt undantagsförfarande och det ska gälla till och med den 31 december 2023. Propositionen innehåller ett bemyndigande att vid behov förlänga giltighetstiden för undantagsförfarandet till utgången av 2025.