”Dags att lägga i en högre växel för Nya Ostkustbanan”

Foto: Mats Schedin

När Trafikverket presenterade sitt slutgiltiga förslag på hur Sveriges infrastruktur ska se ut i framtiden, saknades en viktig pusselbit: Nya Ostkustbanan. Trots att Gävle – Sundsvall är en av landets mest belastade järnvägssträckor finns den inte med bland de mest angelägna sträckorna som behöver åtgärdas. Det menar företrädare för Region Gävleborg och Nya Ostkustbanan.

Man menar att trängseln på banan mellan Gävle-Sundsvall är så pass allvarlig att tillväxten i hela norra Sverige kan bli lidande om utbyggnaden till ett dubbelspår inte inleds snarast.

– Trafikverket erkänner att det behövs kapacitetshöjande åtgärder, men löper inte linan ut. Utan ett dubbelspår stryps strömmen av människor, idéer och viktigt gods och det kan bli förödande för tillväxten i hela Sverige, säger Sven-Åke Thoresen, regionordförande och vice ordförande för styrgruppen för Nya Ostkustbanan.

Efter en genomgång av 348 olika remissvar på Trafikverkets kapacitetsutredning visar det sig att det finns en stark uppslutning bakom Nya Ostkustbanan. Cirka en femtedel av alla remissvar från svenska kommuner står bakom Nya Ostkustbanan, liksom drygt hälften av alla företag inom tågsektorn. Ingen remissinstans uttrycker något motstånd mot investeringar på sträckan.

Trots denna opinion har Trafikverket inte tagit till sig av remisserna. I slutbetänkandet som lämnats till Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd finns sträckan Gävle - Sundsvall utpekad som i behov av ökad kapacitet men inga förslag om att bygga dubbelspåret ges.

– Med ett dubbelspår kan vår region ännu starkare och attrahera nya företag och nya invånare som gör arbetsmarknaden större. Remissvaren visar att vi kan lyckas och nu intensifierar vi arbetet ytterligare för att flytta fram våra positioner, säger Sven-Åke Thoresen.