”Ny höghastighets-järnväg blir dyrare men ger nytta”

Foto: Stefan Nilsson

Trafikverket beräknar att en höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö kan komma att kosta mellan 190 och 320 miljarder kronor. ”En högre kostnad än vad som tidigare beräknades, men som ändå bedöms som en god investering för Sverige”, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Trafikverkets arbete med En ny generation järnväg, det vill säga höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg samt mellan Jönköping och Malmö, befinner sig fortfarande i ett tidigt planeringsskede, vilket gör det omöjligt att beräkna en exakt kostnad. Investeringen beräknas uppgå till mellan 190 och 320 miljarder kronor i 2015 års prisnivå. Tidigare har en mycket ungefärlig kostnad beräknats till 170 miljarder kronor. De nya beräkningarna presenteras i en rapport som överlämnas till Sverigeförhandlingen den 7 december.

Den kostnadsökning som Trafikverket nu redovisar beror dels på nya och mer preciserade tekniska krav på till exempel spårets utformning och bullerskydd, dels på att beräkningsunderlagen nu är bättre och mer precisa samt att innehållet i projektet har förändrats, till exempel vad hur stationer ska utformas. Vad den slutliga kostnaden blir beror på vilken sträckning, stationslägen och teknisk standard som väljs.

Trafikverket föreslår två alternativ till utbyggnadsstrategier. Gemensamt för dem är att sträckorna Järna-Linköping och Mölnlycke-Bollebygd genomförs först och att sträckan Jönköping-Hässleholm genomförs sist. Det ena alternativet innebär att sträckorna Linköping-Gripenberg och Hässleholm-Lund prioriteras före återstående delar av sträckningen Stockholm-Jönköping-Göteborg. Det andra alternativet innebär att sträckan Göteborg-Borås färdigställs först och därefter återstående delar av sträckningen Stockholm-Jönköping-Göteborg och sträckan Hässleholm-Lund.

Restiden mellan Stockholm och Göteborg ska vara två timmar och mellan Stockholm och Malmö ska det ta två och en halv timme att resa. Tågens punktlighet blir hög då det enbart går persontåg med hög hastighet på den nya järnvägen. Samtidigt får godstrafiken ökat utrymme på befintliga stambanor. De samhällsekonomiska beräkningarna visar i dag att projektet blir svagt olönsamt, men det finns stora osäkerheter i beräkningarna och Trafikverket avser därför att ta fram fördjupade samhällsekonomiska kalkyler under 2016.

Trafikverket bedömer att en investering i höghastighetståg är bra för Sverige. Höghastighetsjärnvägen innebär möjligheter till förstorade arbetsmarknadsregioner, bättre förutsättningar för ökat bostadsbyggande och bidrar till ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Den nya höghastighetsjärnvägen skulle kunna stå färdig 2035.