Saltsjöbanan höjs upp vid Sickla köpkvarter

Bild: Atkins
Bild: Atkins

Nu startar planeringen med att höja Saltsjöbanan längs en sträcka intill Sickla köpkvarter. Att höja upp Saltsjöbanan och på så sätt binda samman områdena norr och söder om Värmdövägen betyder oerhört mycket för att skapa en attraktiv stadsmiljö med god tillgänglighet, bra kollektivtrafik, nya bostäder, affärer och gator.

Värmdövägen omvandlas till stadsgata i ett nytt gaturum med nya flerbostadshus. Genom upphöjningen kommer gående, cyklister, kollektivtrafikanter och bilister enkelt att kunna röra sig mellan norra och södra delen av området. I flerbostadshusens gatuplan och under Saltsjöbanans upphöjning finns plats för nya butiker, caféer och service. Tunnelbanan byggas ut med entréer på båda sidor om Värmdövägen.

Genom att knyta samman Tvärbanans, Saltsjöbanans och tunnelbanans station skapas en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken i Sickla. Huvudaktörer är förutom Nacka kommun, Stockholms läns landsting genom Trafikförvaltningen och Förvaltningen för utbyggd tunnelbana.

Arbetet med att ta fram detaljplanen beräknas vara klart i slutet på 2017 och utbyggnaden sker mellan 2018 och 2022. Kostnaden för upphöjningen beräknas till 280-360 miljoner kronor. Skillnaden beror på om Nacka station kommer behöva byggas om på upphöjningen eller inte. En förutsättning för projektets genomförande är medfinansiering av fastighetsägare i området.