Linköping och Trafikverket överens om del av Ostlänken

Vy över centrala Linköping. Foto: Linköpings kommun

Linköpings kommun och Trafikverket har träffat en överenskommelse om att ta fram mer kunskap kring en underjordslösning för Ostlänken (och södra stambanan) för sträckan genom Linköping, och om att hitta en finansiell lösning. Eftersom frågorna ska fortsätta att diskuteras har kommunen och Trafikverket tillsammans beslutat att inte ta med Linköpings tätort i den beredningsremiss som nu skickas ut.

Den 10 juni skickades Trafikverkets beredningsremiss för hela sträckningen av Ostlänken ut till berörda kommuner och andra myndigheter. Beredningsremissen anger korridoren där Trafikverket vill bygga Ostlänken. Remissen ligger till grund för den ansökan om prövning av tillåtlighet för att bygga Ostlänken, som Trafikverket kommet att lämna till regeringen i början av november. Ett enigt kommunfullmäktige har tidigare fattat beslut om att kommunen vill ha en underjordslösning för passagen genom Linköping, ett beslut som också Länsstyrelsen i Östergötland har ställt sig bakom.

– Det är mycket glädjande att vi nu har samsyn med Trafikverket om att gå vidare och utreda alternativet med Ostlänken under jord genom hela Linköping. Härigenom skapas goda förutsättningar för ett samverkansavtal som innebär en bra och långsiktigt hållbar lösning för Linköpings framtida utveckling. Det är dessutom en lösning som är bra för de framtida nationella järnvägsstråken, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M).

– Vi ser mycket positivt på att vi tillsammans med Trafikverket kan arbeta vidare med en lösning, säger kommunalrådet och samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Muharrem Demirok (C).

Tillåtligheten är en frivillig prövning. Passagen genom Linköping kan nu behandlas i en separat remiss för att sedan införlivas i Trafikverkets ansökan om prövning av tillåtlighet om det skulle gynna Linköpings kommun och Ostlänkenprojektet. Ett annat alternativ är att Trafikverket istället söker tillåtlighet genom miljödomstolen och ger möjlighet att direkt börjar arbeta med järnvägsplaner (motsvarande detaljplaner) för sträckan.

Tidplanen för byggandet av Ostlänken genom Linköping påverkas inte negativt av detta. Istället är det möjligt att arbetet med järnvägsplaner för sträckan genom Linköping kan gå snabbare när Linköpingsdelen av Ostlänken behandlas separat. Planerad byggstart är år 2017.