Första järnvägsplanen för Ostlänken genom Nyköpings kommun ute

Ostlänken är en 16 mil ny järnväg mellan Järna och Linköping och den första delen av nya stambanor i Sverige. Foto: Trafikverket

Järnvägsplanen är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av järnvägen ska se ut och hur den ska byggas. Den innehåller även en miljökonsekvensbeskrivning. Sträckan Sillekrog-Sjösa är cirka 19 kilometer lång och går till stor del genom skogs- och jordbrukslandskap. På denna sträcka planeras inga stationer eller tunnlar. Stor vikt har lagts på att minimera intrång och negativa konsekvenser i skyddsvärda områden.

Järnvägen växlar mellan att gå på bank, på bro och i skärning. Bank innebär att järnvägsspåren går på en vall ovanför marknivån med bankslänter ned mot sidorna. Skärning innebär att järnvägsspåren går i nedsänkt läge under marknivå.

Ostlänken genom Nyköpings kommun är 73 kilometer lång och indelad i tre delsträckor: Sillekrog–Sjösa, den norra sträckan, Sjösa–Skavsta, den centrala sträckan som inkluderar Skavsta resecentrum samt Skavsta–Stavsjö, den södra sträckan.

Trafikverket planerar också för en bibana, som blir en förgrening från stambanan, för att nå Nyköpings tätort. Längs bibanan planeras två resecentrum – Nyköpings resecentrum, som ligger centralt i staden där nuvarande station ligger, och Skavsta resecentrum vid Skavsta flygplats.

Sträckan Sillekrog-Sjösa är den första järnvägsplanen som går ut på granskning. Ostlänken är en del av nya stambanor som ska knyta ihop Stockholm, Göteborg och Malmö. Nya stambanor innebär fler avgångar, kortare restid och punktligare tåg - vilket leder till större arbetsmarknadsregioner, smidigare arbetspendling och regional utveckling.