Tågoperatörerna ger remissvar om Västlänken

Västlänkens tänkta sträckning genom Göteborg. Karta: Trafikverket

Tågoperatörerna anser Västlänken vara en viktig del i utvecklingen av järnvägsförbindelserna till och från Göteborg.

Västlänken är ett stort och komplicerat projekt, Västlänken – en cirka åtta kilometer lång järnvägsförbindelse under Göteborg varav cirka sex kilometer går i tunnel. Här krävs både att Trafikverket tar fram en järnvägsplan för Västlänken och att Göteborgs Stad tar fram detaljplaner för stationerna och stadsutvecklingen runt stationsområdena.

Tågoperatörerna vill understryka följande områden:

  • Om Västlänken och dess dragning. Det är viktigt att Trafikverket beaktar dragningens påverkan på anläggningar som är vitala för resten av järnvägssystemet, det vill säga den trafik som inte kommer att använda sig av Västlänken.
  • Om kopplingen till Västkustbanan. En inre sammankoppling med ett relativt snävt (R = 300 m) triangelspår vid Västlänkens anslutning till nuv. Västkustbanan skulle ge möjlighet att vända tåg norrifrån utan tids- och kapacitetskrävande sk. rundgång på Göteborg C. Tåg norrifrån skulle då via Västlänken och triangelspåret kunna gå norrut igen på Västkustbanan och dess resenärer får tillgång till de nya stationslägena i centrala Göteborg.
  • Vi värdesätter att centralstationen blir en bra bytespunkt för resenärerna som gör det attraktivt att resa kollektivt. Detta dels med tanke på de resenärer som behöver byta färdmedel, samt dels för de som ska till olika platser i närområdet
  • Det gäller att säkerställa tillgängligheten till underhåll av olika nivåer på fordon som går i storregional och nationell trafik.
  • Under somrarna 2018-2020, alternativt 2019-2021, kommer Strömbroarna i Stockholm att stängas av för renovering under viss tid. Därmed blir det mycket svårt att söderifrån nå depån i Hagalund. Därför kommer behovet av fordonsunderhåll i Göteborg högst sannolikt att öka, vilket gör att tillgången till exempelvis Olskrokshallen är viktig.