Tyréns utreder Sydostlänken

Alternativ som framtagits i Tyréns järnvägsutredning.

Sydostlänken är en ny tänkt järnvägsförbindelse mellan Älmhult och Blekinge kustbana. Tyréns har genomfört en omfattande förstudie och järnvägsutredning för den tänkta sträckan som kan bli en viktig godslänk mot Östra Europa och Asien.

Järnvägsförbindelsen Sydostlänken kan i framtiden överföra en stor mängd godstrafik från väg till järnväg. Sydostlänken kan få mycket stor betydelse för gods mellan Sverige och den ökande marknaden i Östra Europa och Asien.

Projektet omfattar upprustning av 41 km järnväg och nybyggnad av omkring 18 km järnväg. Näringslivet i regionen är engagerade i Sydostlänken som en ny länk för godstrafik mellan Sverige, Östra Europa och Asien. Utredningen visar att Sydostlänken även kan få stor betydelse för nyetablering av persontrafik som för närvarande täcks av busstrafik.

Tyréns uppdrag omfattar förstudie och järnvägsutredningen, miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och underlagsrapporter inom landskapsanalys, systemanalys, stationslägen, kostnadskalkyler och teknik och byggbarhet.

Sydostlänken har diskuterats sedan 1990-talet som en ny länk i trafiksystemet för den ökande handeln mot Östra Europa och Asien.