Nu läggs spåren på Tvärbanans Solnagren

Nu har man börjat lägga spår på stora delar av Tvärbanans Solnagren. Här pågår arbeten i centrala Sundbyberg. Foto: Christer Wiik
Tvärbanans sträckning mellan Alvik och Solna station. Copyright: SL

Bygget av Tvärbanan i norra Stockholmsregionen är nu inne i ett intensivt skede. Hitintills har projektet till stora delar handlat om schaktarbeten och allehanda ledningsomläggningar. Men nu kan man även börja skönja hur den knappt sju kilometer trafikanläggningen kommer att te sig då man börjat bygga spår och annan infrastruktur längs stora delar av sträckan. Sommaren 2013 kan de första Tvärbaneresenärerna ta sig ända från Hammarby Sjöstad i sydost till Solna Centrum i norr och ett år senare nås slutstationen Solna station.

Spårvägssystemet Tvärbanan i Stockholm har sedan invigningen i början av millenniet etablerat sig som ett av de allra populäraste trafikslagen i huvudstaden. Idén med Tvärbanan är att skapa tvärförbindelser mellan effektiva bytespunkter, mellan tunnelbana, pendeltåg och andra trafikslag. Och nu ska alltså Tvärbanan förlängas knappt sju kilometer från dess idag nordvästligaste station Alvik till Solna station via Ulvsunda och Sundbyberg.

Genomslag i Tranebergstunneln

Från banans utgångsstation, Alvik, som ligger väster om Kungsholmen, löper Tvärbanan igenom den 800 meter långa Tranebergstunneln, vilken blev färdigsprängd i februari i år och i slutet av mars hölls en genomslagsceremoni.

- Vi har haft ett väldigt bra berg att jobba med, det har varit sprickfritt och solitt. Det har gått över förväntan att driva tunneln, påpekar Fredrik Tinghäll, byggledare på SL.

Avvaktar depåbygge

Omedelbart efter Ulvsundasjön, där man nyligen gjutit klart en bro, etableras banans första hållplats, Johannesfred som också blir en viktig knutpunkt eftersom det är här, i omedelbar anslutning till stationen, Ulvsundadepån kommer att ligga. Depån kommer att ersätta den befintliga depån i Bromma som idag också försörjer Nockebybanans vagnar. Här kommer det att finnas uppställningshall för totalt 60 vagnar och depån inrymmer även verkstad och övriga serviceutrymmen såsom karosseriverkstad och tvättanläggning.

Depån ligger dock nära ett bostadsområde och bygget har därför kritiserats av några av de närboende.

- Detaljplanen har antagits av stadsfullmäktige i Stockholm, men har därefter överklagats till Länsstyrelsen, som i sin tur skickat sin redovisning till regeringen som väntas ge besked i frågan i höst. Men eftersom SL äger marken så kan vi under tiden göra en hel del förberedelsearbeten som exempelvis markförstärkningar och ledningsomläggningar för att utnyttja tiden på ett bra sätt. Vi står alltså väl förberedda för byggstart när vi får klartecken från regeringen, säger Kurt Seliberg, SL:s (Storstockholms Lokaltrafik) projektchef för Tvärbanan.

Spår genom Ulvsunda

Från Ulvsundadepån fortsätter Tvärbanan längs det befintliga industrispåret genom Ulvsunda industri- och handelsområde, som trafikförsörjs av hållplats Norra Ulvsunda. Därefter går Tvärbanan på egen bana längs Karlsbodavägen som också är namnet på den tredje hållplatsen efter Alvik.

- Vi har nu lagt spår i princip genom hela Ulvsunda och man har nu även börjat montera kontaktledningsstolpar och här kan den första tråden börja dras i augusti, säger Seliberg.

I detta område som ligger längs med Bällstaån byggs nu även ett nytt bostadsområde längs vattnet. Banan följer här nämnda å och gör sedan en högersväng för att passera Bällstaån på en egen bro och därmed passeras också kommungränsen till Sundbyberg. Bron är gjuten och förbereds nu för spårläggning

Knutpunkt i Sundbyberg

Härefter leds banan genom centrala Sundbyberg fram till dess centrum som får en hållplats i anknytning till såväl pendeltågsstation som tunnelbanedito.

- Vid Landsvägen i Sundbyberg så fortsätter ledningsanläggningarna som påbörjades i fjol. Under sommaren lägger vi spår fram till Gjuteribacken. Vi håller även på med en hållplats i centrala Sundbyberg, säger Magnus Cajander, byggledare, SL.

Bro över Mälarbanan

Från Bällsta bro går Tvärbanan i blandtrafik fram till korsningen över Mälarbanan, strax efter Sundbybergs centrum. Och här väntar nästa stora utmaning i projektet - att bygga bron över Trafikverkets järnvägsspår i centrala Sundbyberg, Mälarbanan.

Brostöden till bron över järnvägsspåren i Sundbyberg har gjutits klart och av säkerhetsskäl får inget stöd finnas i järnvägsområdet. I höst, helgen före allhelgonahelgen, lyfts den 75 meter långa stålbron på plats, då även Trafikverket passar på att göra egna arbeten på banan.

Rondell byggs om

Efter bron leds Tvärbanan, via gatuspår, genom ett större arbetsplatsområde i gränslandet mellan Solna och Sundbyberg, Solna Business Park. Även här har arbetet till stor del präglats av ledningsomläggningar för att förbereda marken för spårläggning.

På sin väg mot Solna centrum passerar Tvärbanan, den högtrafikerade Ankdammsrondellen, som nu håller på att byggas om till en ljusreglerad fyrvägskorning. Detta för att ge en enklare passage för spårvägen, då trafikslaget kommer att ges företräde i korsningen.

Försenat fram till Solna station

Banan löper härefter längs norra sidan av Frösundaleden, som för övrigt ska flyttas söderut för att ge bättre plats åt spårvägen samt nya gång- och cykelbanor. Och inte långt härifrån ligger alltså Solna centrum, som blir Tvärbanans slutstation, vid invigningsceremonin juni 2013.

- Detaljplanen mellan Solna Centrum och Solna station som tidigare har antagits av Solna Stad, har ännu inte vunnit laga kraft, då den överklagats. Just nu ligger detaljplanen på länsstyrelsens bord och de väntas fatta beslut i höst. Men det kan också bli en ytterligare överklagandeprocess via mark- och miljödomstolen. Det här betyder att Tvärbanans Solnagren endast kommer att löpa till Solna centrum vid invigningen 2013. Först ett år senare, sommaren 2014, kan den förhoppningsvis även ta sig fram till Solna station, avslutar Kurt Seliberg.

Fakta

Tvärbanan Solnagrenen sträcker sig genom berg, vatten och på mark genom tre kommuner: Stockholm, Sundbyberg och Solna. Sträckan inrymmer totalt åtta nya hållplatser och har en totalbudget på cirka 5,7 miljarder, vilket då också innefattar depåbyggnader, nya spårfordon samt ombyggnation av befintlig Tvärbana.

Tvärbanan förbinder fyra viktiga bytespunkter längs vägen: Alvik, Sundbybergs station, Solna centrum och Solna station. Att resa mellan Alvik och Solna station tar i framtiden cirka en kvart och mellan Solna C- Sundbyberg endast 5 minuter.

Källa: SL