Direktiv tillåter drift och infrastruktur i samma bolag

Holdingbolagmodellen som är i bruk i Österrike och Tyskland är tillåten enligt EU:s direktiv 91/440. Det framgår av ett yttrande av EG-domstolens generaladvokat Niilo Jääskinen.

EU-kommissionen kommer däremot att vidta sanktioner mot fem medlemsstater för överträdelser av direktiv 91/440. Direktivet reglerar sådant som kapacitetstilldelning och kräver att tillträdesavgifter upptas av en oberoende part för att säkerställa att ingen särbehandling sker.

Enligt kommissionen tillåter inte direktivet att järnvägens drift och infrastruktur ligger hos samma holdningbolag, om inte ytterligare åtgärder vidtas för att säkerställa deras oberoende. Kommissionen anser inte att Österrike och Tyskland har vidtagit sådana åtgärder. Generaladvokaten menar dock att direktivet inte kräver någon institutionell uppdelning och rekommenderar att EG-domsten ogillar talan mot länderna. Däremot instämmer generaladvokaten att Portugal, Spanien och Ungern inte uppfyller kraven i direktivet.