Osund konkurrens med förändrat basunderhåll

Robert Röder, Ordförande i Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer

Staten ska inte konkurrera med privata företag på en redan konkurrensutsatt marknad. Det är av största vikt att en stabil och långsiktig politisk enighet skapas för att utvecklingen av det svenska järnvägssystemet ska komma till stånd, säger Robert Röder, Ordförande i Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer.

Gällande regeringens kommittédirektiv för överföring av basunderhåll från Infranord till Trafikverket förordar Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer därför förändrat gränssnitt inom Trafikverket om vad staten ska göra i egen regi.

– FSJ anser att besiktning och akut felavhjälpning ska utföras av Trafikverket, detta bidrar till en ökad punktlighet för resenärer och godsköpare samtidigt som Trafikverket ges möjlighet att utvecklas till en bättre beställare. Att utveckla den hållbara och konkurrenskraftiga infrastrukturen tar tid. Processerna löper över flera politiska mandatperioder och ändrade förutsättningar slösar på resurser, säger Robert Röder.

FSJ anser dock att Trafikverket bör få ett övergripande ansvar för kompetensförsörjning och utbildning till järnvägsyrken.