Fransk-svenskt möte om höghastighetsjärnväg planeras

Två franska höghastighetståg vid stationen. Foto: Creative Commons, kredit: HPGruesen

Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth och Frankrikes transportminister Elisabeth Borne enades vid ett möte i Göteborg i juni 2018 om ytterligare steg för att genomföra det fransk- svenska strategiska partnerskapet för innovation och gröna lösningar inom transportsektorn.

När det gäller järnväg, har parterna föreslagit, bland annat, att anordna ett fransk-svenskt möte på expertnivå i Stockholm under hösten 2018 om höghastighetsjärnväg för att diskutera det här ämnet utifrån ett strategiskt långsiktigt perspektiv, inräknat den franska sakkunskapen inom området.

Kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser från transportsektorn är en prioritering för både Sverige och Frankrike eftersom transporter står för den största delen av koldioxidutsläppen. Sverige har redan satt upp ett mål om att minska de nationella utsläppen från transporter (exklusive flyg) med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010.

Frankrike har uttryckt en ambition om att inga bilar som drivs med fossila bränslen ska säljas efter 2040. Frankrike har i det här sammanhanget även föreslagit att Sverige ska gå med i Transport Decarbonisation Alliance som samlar länder, städer och företag som målmedvetet agerar för att ta itu med klimatförändringarna.

Ett ytterligare samarbetssektor är uppkopplade och automatiserade fordon – utbyte kring konkreta resultat från franska och svenska tester med uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon. Syftet är att utbyta information om bestämmelser, resultat och erfarenheter. Syftet är också att identifiera viktiga lösningar och använda gemensamma tester och testbäddar inom kolonnkörning från och med 2018. Arbetet ska ske tillsammans med berörda intressenter, vilket även inbegriper de mest berörda företagen och klustren.

Källa: Regeringen