”Så kan kollektivtrafiken bidra till minskade klimatutsläpp”

Kollektivtrafik i Brommastadsdelen Alvik i västra Stockholm. Foto: Christer Wiik

Redan till år 2030 kan kollektivtrafiken minska transportsektorns utsläpp av koldioxid med 740 000 ton per år. Det visar en ny rapport om kollektivtrafikens bidrag till transportsektorns klimatmål som konsultföretaget WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Rapporten presenterades under ett seminarium i Almedalen den 3 juli.

- Riksdagens och regeringens beslut om att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent till år 2030 är ett mycket ambitiöst mål. Men de åtgärder som redan genomförts och beslutats räcker inte ens halvvägs mot målet. Rapporten visar att det är möjligt att reducera utsläppen ännu mer, kommenterar Helena Leufstadius, ordförande för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Beräkningarna i rapporten bygger på ett paket av åtgärder som ökar kollektivtrafikens marknadsandel och minskar utsläppen från kollektivtrafiken. Analysen är begränsad till nio styrmedel. I Partnersamverkans tidigare rapport om Fördubblad marknadsandel för kollektivtrafik till år 2030 finns fler, och även skarpare, styrmedel som kan minska klimatutsläppen ytterligare.

Kollektivtrafiken bidrar inte bara till minskade klimatutsläpp genom att reducera sina egna utsläpp, utan även genom att ta marknadsandelar från biltrafiken. En ökad andel transporter med låga utsläpp av växthusgaser är, enligt regering och riksdag, en förutsättning för att Sverige ska klara klimatmålet för transportsektorn till år 2030.

- Åtgärderna i rapporten kan öka kollektivtrafikresandet betydligt, säger Helena Leufstadius. Men för att klara målen krävs en aktiv, framsynt och målmedveten politik som minskar klimatutsläppen och ökar kollektivtrafikandelen.

Rapporten är en idéstudie framtagen av WSP som ska fungera som underlag för fortsatta diskussioner om hur kollektivtrafiken kan bidra till att minska klimatutsläppen och uppnå transportsektorns klimatmål. Rapporten innehåller inte Partnersamverkans förslag och aktörerna i Partnersamverkan kan sinsemellan ha olika uppfattningar om de olika förslagen som presenteras i rapporten.